Tra cứu văn bản
# Số ký hiệu Trích yếu Hiệu lực
1 25/2020/QÐ-UBND Về việc ban hành quy định áp dụng cơ chế hỗ trợ triển khai nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 27/10/2020
Ngày hiệu lực: 11/11/2020
2 24/2020/QĐ-UBND Về việc quy định thời hạn lưu giữ Công báo được cấp phát tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 13/10/2020
Ngày hiệu lực: 20/10/2020
3 357/2020/NQ-HĐND Về việc sửa đổi, bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 05/10/2020
Ngày hiệu lực: 15/10/2020
4 356/2020/NQ-HĐND Về việc sửa đổi, bổ sung diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước để thực hiện dự án năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 05/10/2020
Ngày hiệu lực: 15/10/2020
5 359/2020/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác; người thuộc hộ gia đình cận nghèo; học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 05/10/2020
Ngày hiệu lực: 01/01/2021
6 358/2020/NQ-HĐND Về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2009 và Nghị quyết số 21/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 05/10/2020
Ngày hiệu lực: 15/10/2020
7 355/2020/NQ-HĐND Quy định mức chi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 05/10/2020
Ngày hiệu lực: 15/10/2020
8 23/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy chế hoạt động, hướng dẫn nội dung chi, mức chi và việc quản lý, sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 18/09/2020
Ngày hiệu lực: 30/09/2020
9 22/2020/QĐ-UBND Quy định cơ quan thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm và cơ quan quản lý điều kiện đảm bảo cơ sở sản xuất kinh doanh không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn Tỉnh
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 11/09/2020
Ngày hiệu lực: 11/09/2020
10 21/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 17/08/2020
Ngày hiệu lực: 27/08/2020
11 20/2020/QÐ-UBND Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 10/08/2020
Ngày hiệu lực: 01/09/2020
12 19/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý Khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 30/07/2020
Ngày hiệu lực: 10/08/2020
13 337/2020/NQ-HĐND Quy định mức chi hỗ trợ thôi việc đối với Phó trưởng Công an và Công an viên thường trực xã, thị trấn thuộc lực lượng vũ trang bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2020 - 2021
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 10/07/2020
Ngày hiệu lực: 01/08/2020
14 336/2020/NQ-HĐND Quy định số lượng, chế độ, chính sách đối với nhân viên y tế khóm thuộc các phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 10/07/2020
Ngày hiệu lực: 01/08/2020
15 335/2020/NQ-HĐND Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 107/2013/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân Tỉnh quy định mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 10/07/2020
Ngày hiệu lực: 01/08/2020
16 334/2020/NQ-HĐND Quy định mức thu học phí đối với cấp học mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm học 2020-2021
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 10/07/2020
Ngày hiệu lực: 01/08/2020
17 333/2020/NQ-HĐND Về việc bổ sung diện tích đất trồng lúa nước chuyển mục đích thực hiện dự án năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 10/07/2020
Ngày hiệu lực: 20/07/2020
18 332/2020/NQ-HĐND Về việc sửa đổi, bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực một phần
Ngày ban hành: 10/07/2020
Ngày hiệu lực: 20/07/2020
19 331/2020/NQ-HĐND Ban hành chính sách tiếp cận, hỗ trợ tín dụng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 10/07/2020
Ngày hiệu lực: 20/07/2020
20 330/2020/NQ-HĐND Về việc thông qua phương án lập kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Tỉnh quản lý và phân bổ (lần 2)
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 10/07/2020
Ngày hiệu lực: 20/07/2020
21 329/2020/NQ-HĐND Ban hành quy định nội dung, mức chi kinh phí đối với hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 10/07/2020
Ngày hiệu lực: 20/07/2020
22 328/2020/NQ-HĐND Về việc phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 10/07/2020
Ngày hiệu lực: 20/07/2020
23 18/2020/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 18/06/2020
Ngày hiệu lực: 29/06/2020
24 17/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 08/06/2020
Ngày hiệu lực: 19/06/2020
25 16/2020/QĐ-UBND Quy định thu hồi đất đối với trường hợp không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng so với tiến độ sử dụng đất đã giao kết trong hợp đồng thuê đất, thuê lại đất với doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 08/06/2020
Ngày hiệu lực: 25/06/2020
26 15 /2020/QĐ-UBND Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 29/05/2020
Ngày hiệu lực: 15/06/2020
27 14/2020/QÐ-UBND Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 06/05/2020
Ngày hiệu lực: 19/05/2020
28 13/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 29/04/2020
Ngày hiệu lực: 20/05/2020
29 317/2020/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quy định về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khóm thuộc tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Nghị quyết số 260/2019/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 21/04/2020
Ngày hiệu lực: 01/05/2020
30 316/2020/NQ-HĐND Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 33/2005/NQ-HĐND ngày 30 tháng 6 năm 2005 về việc phê chuẩn bổ sung Phòng Y tế vào cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 21/04/2020
Ngày hiệu lực: 01/05/2020
31 315/2020/NQ-HĐND Quy định mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 21/04/2020
Ngày hiệu lực: 01/05/2020
32 314/2020/NQ-HĐND Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 298/2019/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chuyển đất trồng lúa nước thực hiện dự án năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 21/04/2020
Ngày hiệu lực: 01/05/2020
33 313/2020/NQ-HĐND Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 297/2019/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2019 và Nghị quyết số 253/2019/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục thu hồi đất năm 2020 trên bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực một phần
Ngày ban hành: 21/04/2020
Ngày hiệu lực: 01/05/2020
34 312/2020/NQ-HĐND Điều chỉnh, bổ sung phụ lục danh mục đầu tư kèm theo Nghị quyết số 85/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp về phát triển kinh tế - xã hội thành phố Sa Đéc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 21/04/2020
Ngày hiệu lực: 01/05/2020
35 311/2020/NQ-HĐND Điều chỉnh phụ lục danh mục đầu tư kèm theo Nghị quyết số 84/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp về phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cao Lãnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 21/04/2020
Ngày hiệu lực: 01/05/2020
36 310/2020/NQ-HĐND Bổ sung vốn điều lệ Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 21/04/2020
Ngày hiệu lực: 01/05/2020
37 308/2020/NQ-HĐND Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 21/04/2020
Ngày hiệu lực: 01/05/2020
38 307/2020/NQ-HĐND Điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án vào Nghị quyết số 275/2019/NQ-HĐND ngày 08/10/2019 của HĐND Tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn và danh mục dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do Tỉnh quản lý và phân bổ
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 21/04/2020
Ngày hiệu lực: 01/05/2020
39 12/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 28/04/2020
Ngày hiệu lực: 15/05/2020
40 06/2020/QĐ-UBND Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 20/03/2020
Ngày hiệu lực: 01/04/2020
41 07/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy định các ngành đào tạo phù hợp các chức danh công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 26/03/2020
Ngày hiệu lực: 10/04/2020
42 08/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 31/03/2020
Ngày hiệu lực: 15/04/2020
43 25/2019/QĐ-UBND Ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 16/10/2019
Ngày hiệu lực: 01/11/2019
44 31/2018/QĐ-UBND Về việc sửa đổi Khoản 2 và Khoản 3, Điều 4 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Tỉnh
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 07/11/2018
Ngày hiệu lực: 26/11/2018
45 26/2018/QĐ-UBND Về việc sửa đổi Khoản 4, Điều 4 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế ban hành kèm theo Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 15/10/2018
Ngày hiệu lực: 01/11/2018
46 25/2018/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 08/10/2018
Ngày hiệu lực: 30/10/2018
47 23/2018/QĐ-UBND Về việc quy định thời gian gửi báo cáo dự toán và xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm của các đơn vị dự toán cấp I thuộc cấp tỉnh, cấp huyện quản lý trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 07/09/2018
Ngày hiệu lực: 20/09/2018
48 20/2018/QĐ-UBND Ban hành và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 18/07/2018
Ngày hiệu lực: 01/08/2018
49 48/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định phân cấp về tuyển dụng viên chức Bệnh viện Đa khoa hạng I, II trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 20/11/2017
Ngày hiệu lực: 05/12/2017
50 47/2017/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 4 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư, quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 01/11/2017
Ngày hiệu lực: 15/11/2017
51 46/2017/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 4 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư, quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 30/10/2017
Ngày hiệu lực: 01/11/2017
52 45/2017/QĐ-UBND Ban hành quy chế phối hợp, cung cấp thông tin trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 26/09/2017
Ngày hiệu lực: 13/10/2017
53 44/2017/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 22/09/2017
Ngày hiệu lực: 02/10/2017
54 42/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định về phân công, phân cấp thực hiện bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 20/09/2017
Ngày hiệu lực: 29/09/2017
55 121/2017/NQ-HĐND Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Dân số và sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 14/07/2017
Ngày hiệu lực: 01/08/2017
56 41/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 12/09/2017
Ngày hiệu lực: 01/10/2017
57 40/2017/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Quy định về một số chính sách khuyến khích xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ban hành theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 06/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 07/09/2017
Ngày hiệu lực: 20/09/2017
58 39/2017/QĐ-UBND Về việc quy định mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 30/08/2017
Ngày hiệu lực: 10/09/2017
59 38/2017/QĐ-UBND Về việc quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động, Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 30/08/2017
Ngày hiệu lực: 10/09/2017
60 36/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ từ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trở xuống thuộc, trực thuộc các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 28/08/2017
Ngày hiệu lực: 15/09/2017
61 30/2017/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2012 ban hành Bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2013 sửa đổi, bổ sung bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2014 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 01/08/2017
Ngày hiệu lực: 21/08/2017
62 33/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 10/08/2017
Ngày hiệu lực: 01/09/2017
63 35/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định đối tượng, điều kiện và tiêu chí ưu tiên để lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 14/08/2017
Ngày hiệu lực: 24/08/2017
64 34/2017/QĐ-UBND Quy định về quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 14/08/2017
Ngày hiệu lực: 01/09/2017
65 32/2017/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung Điều 7 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 08/4/2016 của UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định mức đất và chế độ quản lý việc xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 08/08/2017
Ngày hiệu lực: 08/08/2017
66 31/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, thời gian tiếp cận điện năng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 07/08/2017
Ngày hiệu lực: 25/08/2017
67 29/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 01/08/2017
Ngày hiệu lực: 01/09/2017
68 27/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 25/07/2017
Ngày hiệu lực: 10/08/2017
69 123/2017/NQ-HĐND Ban hành Bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 14/07/2017
Ngày hiệu lực: 01/08/2017
70 130/2017/NQ-HĐND Quy định một số nội dung và mức chi cho công tác theo dõi thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 14/07/2017
Ngày hiệu lực: 01/08/2017
71 129/2017/NQ-HĐND Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 14/07/2017
Ngày hiệu lực: 01/08/2017
72 128/2017/NQ-HĐND Quy định về việc hỗ trợ cho Công an xã, thị trấn làm nhiệm vụ thường trực 24/24 giờ hàng ngày tại trụ sở hoặc nơi làm việc của Công an các xã, thị trấn không thuộc địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 14/07/2017
Ngày hiệu lực: 01/08/2017
73 126/2017/NQ-HĐND Quy định mức trích (tỷ lệ phần trăm) từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 14/07/2017
Ngày hiệu lực: 01/08/2017
74 125/2017/NQ-HĐND Bãi bỏ Nghị quyết số 29/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức đóng góp quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 14/07/2017
Ngày hiệu lực: 01/08/2017
75 124/2017/NQ-HĐND Về việc thông qua Chương trình phát triển đô thị tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 14/07/2017
Ngày hiệu lực: 01/08/2017
76 122/2017/NQ-HĐND Bãi bỏ Nghị quyết số 75/2012/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân Tỉnh quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 14/07/2017
Ngày hiệu lực: 01/08/2017
77 120/2017/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 1 Nghị quyết số 23/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của Hội đồng nhân dân Tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa các lĩnh vực: giáo dục - đào tạo, dạy nghề, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 14/07/2017
Ngày hiệu lực: 01/08/2017
78 119/2017/NQ-HĐND Về quy định mức hỗ trợ mô hình “Nhóm trẻ cộng đồng, lớp mẫu giáo cộng đồng” đến năm 2020
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 14/07/2017
Ngày hiệu lực: 01/08/2017
79 118/2017/NQ-HĐND Về việc hỗ trợ lãi suất cho vay đầu tư phát triển loại hình du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 14/07/2017
Ngày hiệu lực: 01/08/2017
80 117/2017/NQ-HĐND Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 72/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua chuyển mục đích đất trồng lúa nước để thực hiện dự án năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 14/07/2017
Ngày hiệu lực: 01/08/2017
81 116/2017/NQ-HĐND Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 71/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục dự án thu hồi đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực một phần
Ngày ban hành: 14/07/2017
Ngày hiệu lực: 01/08/2017
82 115/2017/NQ-HĐND Về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 14/07/2017
Ngày hiệu lực: 01/08/2017
83 114/2017/NQ-HĐND Quy định mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 14/07/2017
Ngày hiệu lực: 01/08/2017
84 113/2017/NQ-HĐND Về phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 14/07/2017
Ngày hiệu lực: 01/08/2017
85 112/2017/NQ-HĐND Về mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 14/07/2017
Ngày hiệu lực: 01/08/2017
86 111/2017/NQ-HĐND Quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 14/07/2017
Ngày hiệu lực: 01/08/2017
87 110/2017/NQ-HĐND Về việc thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước năm 2017 do Tỉnh quản lý và phân bổ
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 14/07/2017
Ngày hiệu lực: 01/08/2017
88 26/2017/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 06/07/2017
Ngày hiệu lực: 17/07/2017
89 25/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Vườn Quốc gia Tràm Chim tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 28/06/2017
Ngày hiệu lực: 15/07/2017
90 24/2017/QĐ-UBND Về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 28/06/2017
Ngày hiệu lực: 10/07/2017
91 23/2017/QĐ-UBND Về việc quy định bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 23/06/2017
Ngày hiệu lực: 10/07/2017
92 22/2017/QĐ-UBND Về việc quy định chế độ hỗ trợ chữa trị, cai nghiện ma túy tại Cơ sở điều trị nghiện tỉnh và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 05/06/2017
Ngày hiệu lực: 15/06/2017
93 21/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 02/06/2017
Ngày hiệu lực: 15/06/2017
94 20/2017/QĐ-UBND Về việc quy định giá dịch vụ qua cầu Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (Dự án B.O.T)
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 23/05/2017
Ngày hiệu lực: 06/06/2017
95 17/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 05/05/2017
Ngày hiệu lực: 20/05/2017
96 18/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 05/05/2017
Ngày hiệu lực: 20/05/2017
97 16/2017/QĐ-UBND Về việc quy định giá tính lệ phí trước bạ nhà trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 04/05/2017
Ngày hiệu lực: 23/05/2017
98 15/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ từ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trở xuống thuộc, trực thuộc các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 03/05/2017
Ngày hiệu lực: 20/05/2017
99 19/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 08/05/2017
Ngày hiệu lực: 25/05/2017
100 14/2017/QĐ-UBND Phân cấp nhiệm vụ thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 11/04/2017
Ngày hiệu lực: 01/05/2017
101 13/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 11/04/2017
Ngày hiệu lực: 25/04/2017
102 07/2017/QD-UBND ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 13/03/2017
Ngày hiệu lực: 30/03/2017
103 12/2017/QĐ-UBND Sửa đổi Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định giá dịch vụ qua cầu Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (Dự án B.O.T)
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 27/03/2017
Ngày hiệu lực: 09/04/2017
104 11/2017/QĐ-UBND Sửa đổi Quyết định số 66/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định giá dịch vụ qua cầu Sông Cái Nhỏ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (Dự án B.O.T)
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 27/03/2017
Ngày hiệu lực: 09/04/2017
105 10/2017/QĐ-UBND Sửa đổi Quyết định số 67/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định giá dịch vụ qua cầu Chợ Phú Điền, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp (Dự án B.O.T)
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 27/03/2017
Ngày hiệu lực: 09/04/2017
106 09/2017/QĐ-UBND Sửa đổi Quyết định số 68/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định giá dịch vụ qua cầu Thanh Mỹ - Mỹ Lợi B, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp (Dự án B.O.T)
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 27/03/2017
Ngày hiệu lực: 09/04/2017
107 08/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 17/03/2017
Ngày hiệu lực: 15/03/2017
108 80/2016/NQ-HDND Ban hành Đề án tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2017 – 2020
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 08/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
109 79/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 30/12/2016
Ngày hiệu lực: 10/01/2017
110 02/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 04/01/2017
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
111 01/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng nhà ở công vụ giáo viên, bác sĩ và nhân viên y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 03/01/2017
Ngày hiệu lực: 02/01/2017
112 06/2017/QĐ-UBND Quy định phân cấp cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng bán LPG chai trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 22/02/2017
Ngày hiệu lực: 10/03/2017
113 05/2017/QĐ-UBND Về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định số 77/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 17/02/2017
Ngày hiệu lực: 26/02/2017
114 04/2017/QĐ-UBND Về việc sửa đổi Điều 5 Quyết định số 76/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 17/02/2017
Ngày hiệu lực: 26/02/2017
115 03/2017/QĐ-UBND Ban hành chuẩn hộ gia đình thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2017 - 2020
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 14/02/2017
Ngày hiệu lực: 01/03/2017
116 78/2016/QĐ-UBND Ban hành Đề án tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2017 – 2020
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 21/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
117 74/2016/NQ-HĐND Về việc thông qua kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2017 từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý và phân bổ
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 08/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
118 77/2016/QĐ-UBND Về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 21/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
119 76/2016/QĐ-UBND Về việc quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 21/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
120 76/2016/NQ-HĐND Về việc phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển giai đoạn 2017 – 2020 thuộc ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 08/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
121 60/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định về công nhận và quản lý nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bản tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 13/12/2016
Ngày hiệu lực: 23/12/2016
122 80/2016/QĐ-UBND Phân công, phân cấp quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 30/12/2016
Ngày hiệu lực: 20/01/2017
123 75/2016/QĐ-UBND Về việc quy định giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 21/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
124 74/2016/QĐ-UBND Về việc quy định giá dịch vụ sử dụng Phà Tân Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 21/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
125 73/2016/QĐ-UBND Về việc quy định giá dịch vụ sử dụng Phà Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 21/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
126 72/2016/QĐ-UBND Về việc quy định giá dịch vụ sử dụng đò trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 21/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
127 71/2016/QĐ-UBND Về việc quy định giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính, trích đo địa chính ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 21/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
128 62/2016/QĐ-UBND Về việc quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 21/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
129 70/2016/QĐ-UBND Về việc quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 21/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
130 69/2016/QĐ-UBND Về việc quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 21/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
131 68/2016/QĐ-UBND Về việc quy định giá dịch vụ qua cầu Thanh Mỹ - Mỹ Lợi B, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp (Dự án B.O.T)
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 21/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
132 67/2016/QĐ-UBND Về việc quy định giá dịch vụ qua cầu chợ Phú Điền,huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp (Dự án B.O.T)
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 21/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
133 66/2016/QĐ-UBND Về việc quy định giá dịch vụ qua cầu Sông Cái Nhỏ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (Dự án B.O.T)
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 21/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
134 65/2016/QĐ-UBND Về việc quy định giá dịch vụ qua cầu Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (Dự án B.O.T)
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 21/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
135 64/2016/QĐ-UBND Về việc quy định mức khoán lượng nước sạch tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 21/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
136 63/2016/QĐ-UBND Về việc quy định giá dịch vụ sử dụng Phà Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 21/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
137 61/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy chế xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực một phần
Ngày ban hành: 20/12/2016
Ngày hiệu lực: 15/01/2017
138 107/2016/NQ-HĐND Quy định mức thu, miễn thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 20/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
139 77/2016/NQ-HĐND Quy định chế độ, chính sách và các điều kiện đảm bảo hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 08/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
140 71/2016/NQ-HĐND Về việc thông qua danh mục dự án thu hồi đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực một phần
Ngày ban hành: 08/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
141 108/2016/NQ-HĐND Về việc thông qua phương án phân bố kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước năm 2017 do tỉnh quản lý và phân bổ (đợt 2)
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 20/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
142 105/2016/NQ-HĐND Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 20/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
143 104/2016/NQ-HĐND Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực một phần
Ngày ban hành: 20/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
144 103/2016/NQ-HĐND Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 20/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
145 106/2016/NQ-HĐND Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 20/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
146 102/2016/NQ-HĐND Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 20/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
147 101/2016/NQ-HĐND Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 20/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
148 100/2016/NQ-HĐND Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 20/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
149 99/2016/NQ-HĐND Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 20/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
150 98/2016/NQ-HĐND Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định đề án thăm dò, khai thác nước mặt, nước dưới đất; đánh giá tác động môi trường, cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 20/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
151 97/2016/NQ-HĐND Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 20/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
152 96/2016/NQ-HĐND Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 20/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
153 94/2016/NQ-HĐND Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ và tiện ích công cộng khác trong khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 20/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
154 93/2016/NQ-HĐND Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 20/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
155 92/2016/NQ-HĐND Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 20/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
156 91/2016/NQ-HĐND Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 20/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
157 90/2016/NQ-HĐND Bãi bỏ các Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng các loại phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 20/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
158 84/2016/NQ-HĐND Về phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cao Lãnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Hết hiệu lực một phần
Ngày ban hành: 08/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
159 85/2016/NQ-HĐND Về phát triển kinh tế - xã hội thành phố Sa Đéc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Hết hiệu lực một phần
Ngày ban hành: 08/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
160 88/2016/NQ-HĐND Về xác định vị trí cắm biển báo “Vành đai biên giới” và “Vùng cấm” trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 08/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
161 89/2016/NQ-HĐND Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách huyện, thị, thành phố và xã phường, thị trấn từ năm 2017
Hết hiệu lực một phần
Ngày ban hành: 08/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
162 83/2016/NQ-HĐND Về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 08/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
163 82/2016/NQ-HĐND Về chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2017 – 2020
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 08/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
164 81/2016/NQ-HĐND Về việc mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo; học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2017-2020
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 08/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
165 79/2016/NQ-HĐND Quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư, phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 08/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
166 78/2016/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở điều trị cai nghiện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 08/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
167 72/2016/NQ-HĐND Về việc thông qua danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước để thực hiện dự án năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực một phần
Ngày ban hành: 08/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
168 70/2016/NQ-HĐND Về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước chocác sở, ban, ngành, đảng, đoàn thể cấp tỉnh và huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn từ năm 2017
Hết hiệu lực một phần
Ngày ban hành: 08/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
169 69/2016/NQ-HĐND Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 08/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
170 59/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định hạn mức giao đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng và hạn mức công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp do tự khai hoang của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 04/11/2016
Ngày hiệu lực: 14/11/2016
171 58/2016/QĐ-UBND Quy định hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 25/10/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
172 57/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 20/10/2016
Ngày hiệu lực: 05/11/2016
173 56/2016/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 77/2005/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về phê duyệt Điều lệ Hội Y tế công cộng tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 18/10/2016
Ngày hiệu lực: 30/10/2016
174 54/2016/QĐ-UBND Ban hành quy định về bảo vệ môi trường đối với hoạt động sản xuất, chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 10/10/2016
Ngày hiệu lực: 20/10/2016
175 52/2016/QĐ-UBND Ban hành quy định một số nội dung và mức chi cho hoạt động tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 30/09/2016
Ngày hiệu lực: 10/10/2016
176 53/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 03/10/2016
Ngày hiệu lực: 13/10/2016
177 49/2016/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 20/09/2016
Ngày hiệu lực: 30/09/2016
178 50/2016/QĐ-UBND Về việc ban hành quy định một số nhiệm vụ, chế độ, chính sách đối với nhân viên y tế khóm, ấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 21/09/2016
Ngày hiệu lực: 01/10/2016
179 48/2016/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về một số chính sách khuyến khích xã hội hóa các lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo, Dạy nghề, Y tế, Văn hóa, Thể dục thể thao, Môi trường, Giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 06/01/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 19/09/2016
Ngày hiệu lực: 29/09/2016
180 47/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 14/09/2016
Ngày hiệu lực: 26/09/2016
181 46/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định phân công, phân cấp và uỷ quyền quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 12/09/2016
Ngày hiệu lực: 22/09/2016
182 45/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy chế về chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 01/09/2016
Ngày hiệu lực: 16/09/2016
183 39/2016/QĐ-UBND Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí đối với cấp học mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm học 2016-2017
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 22/08/2016
Ngày hiệu lực: 05/09/2016
184 38/2016/QĐ-UBND Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí đối với các cơ sở đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp từ năm học 2016-2017đến năm học 2020-2021
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 22/08/2016
Ngày hiệu lực: 05/09/2016
185 44/2016/QĐ-UBND Về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 31/08/2016
Ngày hiệu lực: 01/10/2016
186 43/2016/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe mô tô, phương tiện thủy trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 26/08/2016
Ngày hiệu lực: 09/09/2016
187 42/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực một phần
Ngày ban hành: 26/08/2016
Ngày hiệu lực: 20/09/2016
188 41/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 26/08/2016
Ngày hiệu lực: 20/09/2016
189 40/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 26/08/2016
Ngày hiệu lực: 15/09/2016
190 68/2016/NQ-HĐND Về việc bổ sung Nghị quyết số 19/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục dự án thu hồi đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 03/08/2016
Ngày hiệu lực: 15/08/2016
191 67/2016/NQ-HĐND Ban hành quy định mức thu học phí đối với các cơ sở đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 03/08/2016
Ngày hiệu lực: 15/08/2016
192 66/2016/NQ-HĐND Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND ngày 02/7/2010 về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 07/2009/1VQ-HĐND ngày 08/7/2009 của HĐND Tỉnh; sửa đổi, bố sung Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND ngày 08/7/2009 về đẩy mạnh, thực hiện các giải pháp, chính sách Dân Số-Kế hoạch hoá gia đình và Nghị quyết số 82/2012/NQ-HĐND ngày 10/7/2012 của HĐND Tỉnh thông qua Đề án xây dựng hệ thống nhân viên y tế khóm, ấp giai đoạn 2012-2016 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 03/08/2016
Ngày hiệu lực: 15/08/2016
193 65/2016/NQ-HĐND Về việc sửa đổi và bãi bỏ một số điều của Nghị quyết số 23/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân Tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 03/08/2016
Ngày hiệu lực: 15/08/2016
194 64/2016/NQ-HĐND Ban hành quy định mức thu học phí đối với cấp học mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp từ năm học 2016-2017
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 03/08/2016
Ngày hiệu lực: 15/08/2016
195 63/2016/NQ-HĐND Ban hành Quy định về một số nội đung và mức chi cho hoạt động Tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 03/08/2016
Ngày hiệu lực: 15/08/2016
196 62/2016/NQ-HĐND Về việc sửa đổi, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2016 từ nguồn ngân sách nhà nưóc do tỉnh quản lý và phân bổ
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 03/08/2016
Ngày hiệu lực: 15/08/2016
197 61/2016/NQ-HĐND Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 30/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 03/08/2016
Ngày hiệu lực: 15/08/2016
198 60/2016/NQ-HĐND Ban hành quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 03/08/2016
Ngày hiệu lực: 15/08/2016
199 59/2016/NQ-HĐND Về nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016-2020
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 03/08/2016
Ngày hiệu lực: 15/08/2016
200 58/2016/NQ-HĐND Về việc bổ sung Nghị quyết số 20/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chuyển mục đích đất trồng lúa nước để thực hiện dự án năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 03/08/2016
Ngày hiệu lực: 15/08/2016
201 57/2016/NQ-HĐND Ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 03/08/2016
Ngày hiệu lực: 15/08/2016
202 56/2016/NQ-HĐND Thực hiện chất vấn giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 03/08/2016
Ngày hiệu lực: 15/08/2016
203 55/2016/NQ-HĐND Ban hành Chương trình việc làm tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016-2020
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 03/08/2016
Ngày hiệu lực: 15/08/2016
204 37/2016/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 25/07/2016
Ngày hiệu lực: 04/08/2016
205 07/2009/NQ-HĐND Về đẩy mạnh thực hiện các giải pháp, chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 08/07/2009
Ngày hiệu lực: 18/07/2009
206 26/2009/QĐ-UBND Ban hành quy định về hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 07/12/2009
Ngày hiệu lực: 17/12/2009
207 13/2010/NQ-HĐND.K7 về việc thông qua phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển giữa ngân sách cấp Tỉnh, ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2011 - 2015
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 19/11/2010
Ngày hiệu lực:
208 29/2010/QĐ-UBND Về việc Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 14/09/2010
Ngày hiệu lực: 24/09/2010
209 28/2010/QĐ-UBND Ban hành Quy định công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 09/09/2010
Ngày hiệu lực: 19/09/2010
210 25/2010/QĐ-UBND Ban hành Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước tại tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 18/08/2010
Ngày hiệu lực: 01/07/2010
211 23/2010/QĐ-UBND Ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền, trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 02/08/2010
Ngày hiệu lực: 12/08/2010
212 22/2010/QĐ-UBND Về việc Quy định về mức thu, miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015, áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 28/07/2010
Ngày hiệu lực: 01/08/2010
213 21/2010/QĐ-UBND Về việc ban hành chế độ, chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 27/07/2010
Ngày hiệu lực: 06/08/2010
214 19/2010/QĐ-UBND Về việc thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 22/07/2010
Ngày hiệu lực: 01/08/2010
215 14/2010/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hơp quản lý cum công nghiệp trên địa ban tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 09/06/2010
Ngày hiệu lực: 19/06/2010
216 08/2010/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành quy định hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 05/05/2010
Ngày hiệu lực: 15/05/2010
217 63/2011/NQ-HĐND Thông qua Quy chế thực hiện phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm để xây dựng kết cấu hạ tầng của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 10/12/2011
Ngày hiệu lực: 20/12/2011
218 62/2011/NQ-HĐND Về Chương trình hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Đồng Tháp giai đoạn năm 2011-2015
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 10/12/2011
Ngày hiệu lực: 20/12/2011
219 34/2011/QĐ-UBND Quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 26/12/2011
Ngày hiệu lực: 05/01/2012
220 57/2011/NQ-HĐND Về việc quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 10/12/2011
Ngày hiệu lực: 20/12/2011
221 31/2011/QĐ-UBND Về việc tính lệ phí trước bạ nhà trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 06/12/2011
Ngày hiệu lực: 16/12/2011
222 27/2011/QĐ-UBND Ban hành Quy định cấp Giấy phép xây dựng tạm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 31/10/2011
Ngày hiệu lực: 10/11/2011
223 19/2011/QĐ-UBND Quy định cơ cấu tổ chức và phụ cấp đối với Bảo vệ dân phố phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 12/08/2011
Ngày hiệu lực: 22/08/2011
224 16/2011/QĐ-UBND Ban hành giá tiêu thụ nước sạch phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 07/07/2011
Ngày hiệu lực: 17/07/2011
225 15/2011/QĐ-UBND Công bố Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 30/06/2011
Ngày hiệu lực: 10/07/2011
226 02/2011/QĐ-UBND Ban hành Quy chế Giải thưởng Văn học nghệ thuật Nguyễn Quang Diêu
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 01/03/2011
Ngày hiệu lực: 11/03/2011
227 82/2012/NQ-HĐND Về việc thông qua Đề án xây dựng hệ thống nhân viên y tế khóm, ấp giai đoạn 2012-2016 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 10/07/2012
Ngày hiệu lực: 17/07/2012
228 80/2012/NQ-HĐND Quy định về mức thu, chế độ miễn, giảm, quản lý và sử dụng học phí đối với các cơ sở đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp từ năm học 2011 - 2012 đến năm học 2014 – 2015
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 10/07/2012
Ngày hiệu lực: 17/07/2012
229 78/2012/NQ-HĐND Về việc thông qua kế hoạch đầu tư phát triển bằng nguồn vốn vượt thu Xổ số kiến thiết Tỉnh năm 2012
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 10/07/2012
Ngày hiệu lực: 17/07/2012
230 75/2012/NQ-HĐND Quy đinh chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 10/07/2012
Ngày hiệu lực: 17/07/2012
231 116/2013/NQ-HĐND Về việc ban hành Quy định hỗ trợ học phí đào tạo cho viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo, ngành Y tế
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 05/07/2013
Ngày hiệu lực: 15/07/2013
232 115/2013/NQ-HĐND Quy định một số chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 05/07/2013
Ngày hiệu lực: 15/07/2013
233 74/2012/NQ-HĐND Về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 10/07/2012
Ngày hiệu lực: 17/07/2012
234 36/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 14/07/2016
Ngày hiệu lực: 24/07/2016
235 35/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 14/07/2016
Ngày hiệu lực: 24/07/2016
236 34/2016/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định về chính sách ưu đãi đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp.
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 05/07/2016
Ngày hiệu lực: 05/07/2016
237 33/2016/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Khu nhà ở công vụ Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 30/06/2016
Ngày hiệu lực: 30/06/2016
238 32/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực một phần
Ngày ban hành: 20/06/2016
Ngày hiệu lực: 30/06/2016
239 31/2016/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất 05 năm (2015-2019) tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 10/06/2016
Ngày hiệu lực: 20/06/2016
240 09/2016/QĐ-UBND Về việc quy định hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 01/02/2016
Ngày hiệu lực: 11/02/2016
241 35/2016/NQ-HĐND Về việc thông qua kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2016-2020 do tỉnh quản lý và phân bổ
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 22/03/2016
Ngày hiệu lực: 01/04/2016
242 37/2016/NQ-HĐND Về việc đặt tên đường Nguyễn Văn Phối
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 22/03/2016
Ngày hiệu lực: 01/04/2016
243 27/2016/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 19/05/2016
Ngày hiệu lực: 29/05/2016
244 26/2016/QĐ-UBND Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe ôtô, xe môtô, phương tiện thủy trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 12/05/2016
Ngày hiệu lực: 22/05/2016
245 25/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 28/04/2016
Ngày hiệu lực: 08/05/2016
246 24/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Vườn Quốc gia Tràm Chim tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 14/04/2016
Ngày hiệu lực: 24/04/2016
247 23/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực một phần
Ngày ban hành: 08/04/2016
Ngày hiệu lực: 18/04/2016
248 22/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định mức đất và chế độ quản lý việc xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực một phần
Ngày ban hành: 08/04/2016
Ngày hiệu lực: 18/04/2016
249 21/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 05/04/2016
Ngày hiệu lực: 15/04/2016
250 20/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 05/04/2016
Ngày hiệu lực: 15/04/2016
251 19/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định mức trợ cấp, đền bù cho người bị thương, thiệt hại về tính mạng, bị thiệt hại về tài sản khi tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 04/04/2016
Ngày hiệu lực: 14/04/2016
252 18/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 30/03/2016
Ngày hiệu lực: 10/04/2016
253 17/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 30/03/2016
Ngày hiệu lực: 10/04/2016
254 16/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 08/03/2016
Ngày hiệu lực: 18/03/2016
255 15/2016/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định kèm theo Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 07/03/2016
Ngày hiệu lực: 17/03/2016
256 14/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 02/03/2016
Ngày hiệu lực: 12/03/2016
257 04/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 08/01/2016
Ngày hiệu lực: 18/01/2016
258 29/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát triển Du lịch tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 23/05/2016
Ngày hiệu lực: 02/06/2016
259 28/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 23/05/2016
Ngày hiệu lực: 02/06/2016
260 35/2012/QĐ-UBND Ban hành Quy định thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 18/10/2012
Ngày hiệu lực: 28/10/2012
261 61/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 31/12/2013
Ngày hiệu lực: 10/01/2014
262 139/2013/NQ-HĐND Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 05/12/2013
Ngày hiệu lực: 15/12/2013
263 60/2013/QĐ-UBND Về việc Quy định chế độ hỗ trợ một lần đối với cán bộ được điều động, luân chuyển trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 30/12/2013
Ngày hiệu lực: 09/01/2014
264 17/2009/QĐ-UBND Ban hành Quy định về thu lệ phí đăng ký cư trú; lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 26/08/2009
Ngày hiệu lực: 05/09/2009
265 46/2013/QĐ-UBND Ban hành quy định về thu phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 27/12/2013
Ngày hiệu lực: 06/01/2014
266 44/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 25/12/2013
Ngày hiệu lực: 04/01/2014
267 32/2012/QĐ-UBND Ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu "doanh nghiệp tiêu biểu", "doanh nhân tiêu biểu" tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 22/08/2012
Ngày hiệu lực: 01/08/2012
268 34/2010/QĐ-UBND Ban hành Quy định phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển giữa ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2011 – 2015
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 09/12/2010
Ngày hiệu lực: 19/12/2010
269 136/2013/NQ-HĐND Về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND ngày 19 tháng li năm 2010 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triền giữa ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện và ngân sách cáp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp từ năm 2011
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 05/12/2013
Ngày hiệu lực: 15/12/2013
270 30/2016/QĐ-UBND Ban hành Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 07/06/2016
Ngày hiệu lực: 17/06/2016
271 08/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 29/01/2016
Ngày hiệu lực: 08/02/2016
272 13/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực một phần
Ngày ban hành: 26/02/2016
Ngày hiệu lực: 07/03/2016
273 12/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư vào hoạt động Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 26/02/2016
Ngày hiệu lực: 07/03/2016
274 11/2016/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định kèm theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 22/02/2016
Ngày hiệu lực: 03/03/2016
275 07/2016/QĐ-UBND Về việc quy định mức trần chi phí chứng thực áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 28/01/2016
Ngày hiệu lực: 07/02/2016
276 06/2016/QĐ-UBND Về việc quy định mức chi thực hiện chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 27/01/2016
Ngày hiệu lực: 06/02/2016
277 05/2016/QĐ-UBND Về việc Quy định danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của địa phương do Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Tháp thực hiện đầu tư trực tiếp và cho vay giai đoạn 2016 - 2020
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 12/01/2016
Ngày hiệu lực: 22/01/2016
278 03/2016/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung Quyết định 57/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 07/01/2016
Ngày hiệu lực: 17/01/2016
279 02/2016/QĐ-UBND về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 06/01/2016
Ngày hiệu lực: 16/01/2016
280 01/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa các lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo, Dạy nghề, Y tế, Văn hóa, Thể dục thể thao, Môi trường, Giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực một phần
Ngày ban hành: 06/01/2016
Ngày hiệu lực: 16/01/2016
281 17/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối họp kiếm tra, đổi chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quôc gia về tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 11/06/2013
Ngày hiệu lực: 21/06/2013
282 37/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy định phối hợp giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, bảo hiểm y tế, đăng kí thường trú cho tre em dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú của người chết trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 19/11/2013
Ngày hiệu lực: 29/11/2013
283 57/2015/QĐ-UBND Về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 18/12/2015
Ngày hiệu lực: 01/01/2016
284 36/2013/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 15/11/2013
Ngày hiệu lực: 25/11/2013
285 34/2013/QĐ-UBND Ban hành quy định về hoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển cát sông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 01/11/2013
Ngày hiệu lực: 11/11/2013
286 29/2012/QĐ-UBND Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 16/08/2012
Ngày hiệu lực: 26/08/2012
287 31/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy định mức thu phí qua phà Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 27/09/2013
Ngày hiệu lực: 07/10/2013
288 24/2012/QĐ-UBND Về việc quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao và một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao được tập trung, tập huấn và thi đấu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 23/07/2012
Ngày hiệu lực: 02/08/2012
289 29/2013/QĐ-UBND Về việc quy định mức chi giải thưởng đối với hội thi, hội diễn thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 19/08/2013
Ngày hiệu lực: 29/08/2013
290 114/2013/NQ-HĐND Quy định khung mức chi giải thường đối với hội thi, hội diễn thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 05/07/2013
Ngày hiệu lực: 15/07/2013
291 28/2013/QĐ-UBND Về việc quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 13/08/2013
Ngày hiệu lực: 23/08/2013
292 106/2013/NQ-HĐND Quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 05/07/2013
Ngày hiệu lực: 15/07/2013
293 27/2013/QĐ-UBND Về việc quy định mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 13/08/2013
Ngày hiệu lực: 23/08/2013
294 107/2013/NQ-HĐND Quy định mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 05/07/2013
Ngày hiệu lực: 15/07/2013
295 26/2013/QĐ-UBND Về việc quy định mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 13/08/2013
Ngày hiệu lực: 23/08/2013
296 108/2013/NQ-HĐND Quy định mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 05/07/2013
Ngày hiệu lực: 15/07/2013
297 24/2013/QĐ-UBND Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý, và sử dụng lê phí đăng kí giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 13/08/2013
Ngày hiệu lực: 23/08/2013
298 110/2013/NQ-HĐND Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và bãi bỏ, miễn thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 05/07/2013
Ngày hiệu lực: 15/07/2013
299 23/2013/QĐ-UBND Về việc quy định chế độ hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuản bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bổi dưỡng của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 13/08/2013
Ngày hiệu lực: 23/08/2013
300 112/2013/NQ-HĐND Quy định chế độ hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 05/07/2013
Ngày hiệu lực: 15/07/2013
301 22/2013/QĐ-UBND Về việc Quy định mức chi bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật đoàn văn công Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 13/08/2013
Ngày hiệu lực: 23/08/2013
302 113/2013/NQ-HĐND Quy định mức chi bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật Đoàn Văn công Đồng Tháp;
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 05/07/2013
Ngày hiệu lực: 15/07/2013
303 20/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 25/07/2013
Ngày hiệu lực: 04/08/2013
304 19/2013/QĐ-UBND Về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 12/07/2013
Ngày hiệu lực: 31/08/2013
305 23/2012/QĐ-UBND Về việc quy định mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 23/07/2012
Ngày hiệu lực: 02/08/2012
306 21/2012/QĐ-UBND Ban hành Quy định mức thu phí đấu thầu, đấu giá trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 23/07/2013
Ngày hiệu lực: 02/08/2012
307 20/2012/QĐ-UBND Về việc quy định mức thu, chế độ miễn, giảm, quản lý và sử dụng học phí đối với các cơ sở đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp từ năm học 2011 - 2012 đến năm học 2014 – 2015
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 23/07/2012
Ngày hiệu lực: 02/08/2012
308 26/2015/NQ-HĐND Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2016
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 10/12/2015
Ngày hiệu lực: 20/12/2015
309 23/2015/NQ-HĐND Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực một phần
Ngày ban hành: 10/12/2015
Ngày hiệu lực: 20/12/2015
310 22/2015/NQ-HĐND Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 97/2012/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 10/12/2015
Ngày hiệu lực: 20/12/2015
311 21/2015/NQ-HĐND Về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND ngày 08/7/2009 của HĐND Tỉnh về Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát, đất sét) và than bùn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2010-2020
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 10/12/2015
Ngày hiệu lực: 20/12/2015
312 20/2015/NQ-HĐND Về việc thông qua danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước để thực hiện dự án năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 10/12/2015
Ngày hiệu lực: 20/12/2015
313 19/2015/NQ-HĐND Về việc thông qua danh mục dự án thu hồi đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 10/12/2015
Ngày hiệu lực: 20/12/2015
314 18/2015/NQ-HĐND Về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của địa phương do Quỹ Đầu tư phát triển Đồng Tháp thực hiện đầu tư trực tiếp và cho vay giai đoạn 2016 - 2020
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 10/12/2015
Ngày hiệu lực: 20/12/2015
315 17/2015/NQ-HĐND Về việc thông qua kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2016 từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Tỉnh quản lý và phân bổ
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 10/12/2015
Ngày hiệu lực: 20/12/2015
316 16/2015/NQ-HĐND Về việc thông qua các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 10/12/2015
Ngày hiệu lực: 20/12/2015
317 15/2015/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn tổng quyết toán Ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2014
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 10/12/2015
Ngày hiệu lực: 20/12/2015
318 14/2015/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2016 của tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 10/12/2015
Ngày hiệu lực: 20/12/2015
319 14/2013/QĐ-UBND Ban hành quy chế đấu thầu quản lý, khai thác và kinh doanh chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 14/05/2013
Ngày hiệu lực: 24/05/2013
320 19/2012/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 27/06/2012
Ngày hiệu lực: 07/07/2012
321 10/2013/QĐ-UBND Về việc quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 10/04/2013
Ngày hiệu lực: 01/05/2013
322 06/2012/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền tổ chức quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp kèm theo Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2009
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 22/02/2012
Ngày hiệu lực: 03/03/2012
323 05/2013/QĐ-UBND Ban hành quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 31/01/2013
Ngày hiệu lực: 10/02/2013
324 04/2013/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 14/12/2010 ban hành quy định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách cho các sở, ban, ngành, đảng, đoàn thể cấp tỉnh và huyện,thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn từ năm 2011
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 21/01/2013
Ngày hiệu lực: 31/01/2013
325 03/2013/QĐ-UBND Về việc quy định mức tiền được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 21/01/2013
Ngày hiệu lực: 31/01/2013
326 92/2012/NQ.HĐND Quy định mức tiền được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 08/12/2012
Ngày hiệu lực: 18/12/2012
327 02/2013/QĐ-UBND Về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị,phản ánh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 21/01/2013
Ngày hiệu lực: 31/01/2013
328 91/2012/NQ-HĐND Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 08/12/2012
Ngày hiệu lực: 18/12/2012
329 04/2012/QĐ-UBND Ban hành Quy định trinh tự, thủ tục đầu tư xây dựng (sửa chữa) các công trình xây dựng cơ bản dưới 200 triệu đồng và trang thiết bị, phưong tiện dưói 100 triệu đồng bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 10/01/2012
Ngày hiệu lực: 20/01/2012
330 56/2015/QĐ-UBND Về việc quy định giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 25/11/2015
Ngày hiệu lực: 01/01/2016
331 38/2013/QĐ-UBND Về việc quy định giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 20/11/2013
Ngày hiệu lực:
332 36/2015/QĐ-UBND Về việc quy định một số mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 28/07/2015
Ngày hiệu lực: 07/08/2015
333 08/2015/NQ-HĐND Về việc đặt tên đường Võ Văn Kiệt
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 03/07/2015
Ngày hiệu lực: 13/07/2015
334 07/2015/NQ-HĐND Về việc thông qua kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 03/07/2015
Ngày hiệu lực: 13/07/2015
335 06/2015/NQ-HĐND Về việc sửa đổi, bổ sung Ngị quyết 27/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục chuyển mục đích sử sụng đất trồng lúa nước để thực hiện dự án năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 03/07/2015
Ngày hiệu lực: 13/07/2015
336 05/2015/NQ-HĐND Về việc sửa đổi, bổ sung Ngị quyết 26/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục dự án thu hồi đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 03/07/2015
Ngày hiệu lực: 13/07/2015
337 04/2015/NQ-HĐND Về việc sửa đổi, bổ sung Ngị quyết số 23/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2015 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý và phân bổ
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 03/07/2015
Ngày hiệu lực: 13/07/2015
338 03/2015/NQ-HĐND Quy định một số mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 03/07/2015
Ngày hiệu lực: 13/07/2015
339 02/2015/NQ-HDND Quy định một số chính sách ưu đãi và mức chi hỗ trợ phục vụ cho phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 03/07/2015
Ngày hiệu lực: 13/07/2015
340 01/2015/NQ-HĐND Về việc thống nhất phương án sử dụng nguồn dự kiến tăng thu nội địa năm 2015
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 03/07/2015
Ngày hiệu lực: 13/07/2015
341 55/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định việc quản lý các hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 11/11/2015
Ngày hiệu lực: 21/11/2015
342 54/2015/QĐ-UBND Về việc quy định mức chi thực hiện công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 04/11/2015
Ngày hiệu lực: 14/11/2015
343 53/2015/QĐ-UBND Ban hành quy định về thu lệ phí thuộc lĩnh vực địa chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 04/11/2015
Ngày hiệu lực: 14/11/2015
344 52/2015/QĐ-UBND Ban hành quy định về thu phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 04/11/2015
Ngày hiệu lực: 14/11/2015
345 51/2015/QĐ-UBND Về việc ban hanh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 29/10/2015
Ngày hiệu lực: 08/11/2015
346 50/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy chế tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 22/10/2015
Ngày hiệu lực: 01/11/2015
347 49/2015/QĐ-UBND Ban hành quy định trình tự, thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 16/10/2015
Ngày hiệu lực: 26/10/2015
348 48/2015/QĐ-UBND Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe máy điện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 14/10/2015
Ngày hiệu lực: 24/10/2015
349 47/2015/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 09/10/2015
Ngày hiệu lực: 19/10/2015
350 46/2015/QĐ-UBND Ban hành quy định phối hợp giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, bảo hiểm y tế, đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 06 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú của người chết trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 01/10/2015
Ngày hiệu lực: 11/10/2015
351 45/2015/QĐ-UBND Về việc quy định mức chi thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 28/09/2015
Ngày hiệu lực: 08/09/2015
352 44/2015/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 09/09/2015
Ngày hiệu lực: 19/09/2015
353 43/2015/QĐ-UBND Về việc bổ sung Bảng giá đất 05 năm (2015-2019) tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 07/09/2015
Ngày hiệu lực: 07/09/2015
354 42/2015/QĐ-UBND Về việc bổ sung Bảng giá đất 05 năm (2015-2019) tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 31/08/2015
Ngày hiệu lực: 31/08/2015
355 41/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định đặc thù; thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; danh mục và giá quy ước tài sản cố định đặc biệt thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 28/08/2015
Ngày hiệu lực: 06/09/2015
356 40/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định các ngành đào tạo phù hợp các chức danh công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 27/08/2015
Ngày hiệu lực: 06/09/2015
357 39/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực một phần
Ngày ban hành: 27/08/2015
Ngày hiệu lực: 06/09/2015
358 38/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 31/07/2015
Ngày hiệu lực: 10/08/2015
359 37/2015/QĐ-UBND Về việc quy định một số chính sách ưu đãi và mức chi hỗ trợ phục vụ cho phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 28/07/2015
Ngày hiệu lực: 07/08/2015
360 35/2015/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định trình tự, thủ tục và mức hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 16/07/2015
Ngày hiệu lực: 26/07/2015
361 34/2015/QĐ-UBND Ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe mô tô, phương tiện thủy trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 23/06/2015
Ngày hiệu lực: 03/07/2015
362 33/2015/QĐ-UBND Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đài phát thanh và truyền hình Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 16/06/2015
Ngày hiệu lực: 26/06/2015
363 32/2015/QĐ-UBND Ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, mô tô, phương tiện thủy trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 01/06/2015
Ngày hiệu lực: 11/06/2015
364 31/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định về quản lý, cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực một phần
Ngày ban hành: 08/05/2015
Ngày hiệu lực: 18/05/2015
365 30/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy chế xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 17/04/2015
Ngày hiệu lực: 27/04/2015
366 29/2015/QĐ-UBND Về việc đính chính Quy định kèm theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 19/03/2015
Ngày hiệu lực: 19/03/2015
367 28/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định về thu phí qua Phà Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 12/03/2015
Ngày hiệu lực: 22/03/2015
368 26/2015/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 22 tháng 03 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc khen thưởng khóm, ấp,xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 26/02/2015
Ngày hiệu lực: 08/03/2015
369 25/2015/QĐ-UBND Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 14/02/2015
Ngày hiệu lực: 24/02/2015
370 27/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 12/03/2015
Ngày hiệu lực: 22/03/2015
371 24/2015/QĐ-UBND Về việc quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 14/02/2015
Ngày hiệu lực: 24/02/2015
372 23/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định về thu phí qua Phà Tân Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 06/02/2015
Ngày hiệu lực: 16/02/2015
373 22/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định về thu phí qua Phà Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 06/02/2015
Ngày hiệu lực: 16/02/2015
374 39/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy định thu phí qua Phà Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 06/12/2013
Ngày hiệu lực:
375 21/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định về thu phí qua đò trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 06/02/2015
Ngày hiệu lực: 16/02/2015
376 35/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy định thu phí qua đò trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 14/11/2013
Ngày hiệu lực: 24/11/2013
377 20/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định về thu phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, lề đường (vỉa hè) không vì mục đích giao thông; phí bến, bãi, mặt nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 06/02/2015
Ngày hiệu lực: 16/02/2015
378 40/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy định về thu phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, lề đường (vỉa hè) không vì mục đích giao thông; phí bến, bãi, mặt nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 10/12/2013
Ngày hiệu lực:
379 19/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định về thu phí sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 06/02/2015
Ngày hiệu lực: 16/02/2015
380 57/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy định về thu phí sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 27/12/2013
Ngày hiệu lực: 06/01/2014
381 18/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định về thu lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 06/02/2015
Ngày hiệu lực: 16/02/2015
382 54/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy định về thu lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 27/12/2013
Ngày hiệu lực: 06/01/2014
383 55/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy định về thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng; lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 27/12/2013
Ngày hiệu lực: 06/01/2014
384 17/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định về thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng; lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 06/02/2015
Ngày hiệu lực: 16/02/2015
385 16/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định về thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 06/02/2015
Ngày hiệu lực: 16/02/2015
386 53/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy định về thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 27/12/2013
Ngày hiệu lực: 06/01/2014
387 15/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định về thu phí thuộc lĩnh vực địa chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 06/02/2015
Ngày hiệu lực: 16/02/2015
388 14/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định về thu phí thư viện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 06/02/2015
Ngày hiệu lực: 16/02/2015
389 45/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy định về thu phí thư viện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 27/12/2013
Ngày hiệu lực: 06/01/2014
390 13/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định về thu phí chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 06/02/2015
Ngày hiệu lực: 16/02/2015
391 48/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy định về thu phí chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 27/12/2013
Ngày hiệu lực:
392 12/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định về thu phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 06/02/2015
Ngày hiệu lực: 16/02/2015
393 47/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy định về thu phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 27/12/2013
Ngày hiệu lực:
394 11/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định về thu phí qua cầu Thanh Mỹ - Mỹ Lợi B, huyện Tháp Mười (Dự án B.O.T)
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 06/02/2015
Ngày hiệu lực: 16/02/2015
395 52/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy định về thu phí qua cầu Thanh Mỹ - Mỹ Lợi B, huyện Tháp Mười (Dự án B.O.T).
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 27/12/2013
Ngày hiệu lực: 06/01/2014
396 10/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định về thu lệ phí đăng ký cư trú; lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 06/02/2015
Ngày hiệu lực: 16/02/2015
397 56/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy định về thu lệ phí đăng ký cư trú; lệ phí cấp giấy chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 27/12/2013
Ngày hiệu lực: 06/01/2014
398 09/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định về thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, phí tham quan di tích lịch sử, phí tham quan công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 06/02/2015
Ngày hiệu lực: 26/02/2015
399 58/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy định về thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, phí tham quan di tích lịch sử, phí tham quan công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 27/12/2013
Ngày hiệu lực: 06/01/2014
400 08/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định về thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 06/02/2015
Ngày hiệu lực: 16/02/2015