Tra cứu văn bản
# Số ký hiệu Trích yếu Hiệu lực
1 22/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định điều kiện tách thửa, điều kiện hợp thửa, diện tích đất tối thiểu được tách thửa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 31/08/2021
Ngày hiệu lực: 15/09/2021
2 78/2021/NQ-HĐND Ban hành quy định chế độ hỗ trợ đối với người làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 17/08/2021
Ngày hiệu lực: 17/08/2021
3 74/2021/NQ-HĐND Về việc kéo dài thời gian áp dụng Nghị quyết số 67/2016/NQ-HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp quy định mức thu học phí đối với các cơ sở đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 17/08/2021
Ngày hiệu lực: 01/09/2021
4 73/2021/NQ-HĐND Về việc kéo dài thời gian áp dụng Nghị quyết số 334/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu học phí đối với cấp học mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm học 2020-2021
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 17/08/2021
Ngày hiệu lực: 01/09/2021
5 72/2021/NQ-HĐND Quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 17/08/2021
Ngày hiệu lực: 01/09/2021
6 69/2021/NQ-HĐND Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 17/08/2021
Ngày hiệu lực: 01/09/2021
7 68/2021/NQ-HĐND Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 17/08/2021
Ngày hiệu lực: 01/09/2021
8 67/2021/NQ-HĐND Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh, phí tham quan di tích lịch sử, phí tham quan công trình văn hoá trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 17/08/2021
Ngày hiệu lực: 01/09/2021
9 66/2021/NQ-HĐND Ban hành quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao và một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 17/08/2021
Ngày hiệu lực: 01/09/2021
10 63/2021/NQ-HĐND Về việc phân cấp thẩm quyền mua sắm, xử lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 17/08/2021
Ngày hiệu lực: 27/08/2021
11 62/2021/NQ-HĐND Về việc phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 17/08/2021
Ngày hiệu lực: 27/08/2021
12 61/2021/NQ-HĐND Ban hành quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trên tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 17/08/2021
Ngày hiệu lực: 27/08/2021
13 60/2021/NQ-HĐND Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 17/08/2021
Ngày hiệu lực: 27/08/2021
14 59/2021/NQ-HĐND Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 17/08/2021
Ngày hiệu lực: 27/08/2021
15 58/2021/NQ-HĐND Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định Đề án thăm dò, khai thác nước mặt, nước dưới đất; đánh giá tác động môi trường, cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 17/08/2021
Ngày hiệu lực: 27/08/2021
16 57/2021/NQ-HĐND Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 17/08/2021
Ngày hiệu lực: 27/08/2021
17 56/2021/NQ-HĐND Bãi bỏ Nghị quyết số 101/2016/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 17/08/2021
Ngày hiệu lực: 27/08/2021
18 55/2021/NQ-HĐND Ban hành quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 17/08/2021
Ngày hiệu lực: 27/08/2021
19 54/2021/NQ-HĐND Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 17/08/2021
Ngày hiệu lực: 27/08/2021
20 53/2021/NQ-HĐND Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 17/08/2021
Ngày hiệu lực: 27/08/2021
21 52/2021/NQ-HĐND Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 17/08/2021
Ngày hiệu lực: 27/08/2021
22 51/2021/NQ-HĐND Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 17/08/2021
Ngày hiệu lực: 27/08/2021
23 49/2021/NQ-HĐND Về việc sửa đổi, bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 17/08/2021
Ngày hiệu lực: 27/08/2021
24 50/2021/NQ-HĐND Về việc bổ sung diện tích đất trồng lúa nước chuyển mục đích thực hiện dự án năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 17/08/2021
Ngày hiệu lực: 27/08/2021
25 48/2021/NQ-HĐND Về việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2009 và Nghị quyết số 21/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 17/08/2021
Ngày hiệu lực: 27/08/2021
26 47/2021/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 17/08/2021
Ngày hiệu lực: 27/08/2021
27 44/2021/NQ-HĐND Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích các tổ chức kinh tế đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 17/08/2021
Ngày hiệu lực: 27/08/2021
28 43/2021/NQ-HĐND Ban hành Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 17/08/2021
Ngày hiệu lực: 01/09/2021
29 42/2021/NQ-HĐND Quy định về số lượng, mức phụ cấp đối với Công an xã, thị trấn bán chuyên trách khi tiếp tục được sử dụng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở khi Công an xã, trị trấn được chuyển sang tổ chức Công an chính quy và hỗ trợ thôi việc đối với Công an xã, thị trấn bán chuyên trách khi không tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 17/08/2021
Ngày hiệu lực: 01/09/2021
30 21/2021/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 12/08/2021
Ngày hiệu lực: 01/09/2021
31 20/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 12/08/2021
Ngày hiệu lực: 01/09/2021
32 19/2021/QĐ-UBND Sửa đổi khoản 2 Điều 4 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 12/08/2021
Ngày hiệu lực: 01/09/2021
33 18/2021/QĐ-UBND Về việc quy định khung giá dịch vụ sử dụng phà Tân Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 06/08/2021
Ngày hiệu lực: 20/08/2021
34 17/2021/QĐ-UBND Về việc quy định khung giá dịch vụ sử dụng đò trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 06/08/2021
Ngày hiệu lực: 20/08/2021
35 16/2021/QĐ-UBND Về việc quy định khung giá dịch vụ sử dụng phà Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 06/08/2021
Ngày hiệu lực: 20/08/2021
36 15/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định về quản lý và khai thác quỹ đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 06/08/2021
Ngày hiệu lực: 20/08/2021
37 14/2021/QĐ-UBND Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 30/07/2021
Ngày hiệu lực: 10/08/2021
38 13/2021/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2020 - 2024)
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 23/07/2021
Ngày hiệu lực: 06/08/2021
39 12/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 16/07/2021
Ngày hiệu lực: 01/08/2021
40 11/2021/QĐ-UBND Sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 3 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 02/07/2021
Ngày hiệu lực: 15/07/2021
41 10/2021/QĐ-UBND Ban hành đơn giá quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 04/05/2021
Ngày hiệu lực: 10/05/2021
42 09/2021/QĐ-UBND Quy định hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 09/04/2021
Ngày hiệu lực: 20/04/2021
43 08/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, tuyển dụng, điều động, đánh giá, kỷ luật, chế độ, chính sách và quản lý những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 05/04/2021
Ngày hiệu lực: 01/05/2021
44 403/2021/NQ-HĐND Ban hành quy định nội dung chi, mức chi và thời gian được hưởng chế độ bồi dưỡng khi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 09/03/2021
Ngày hiệu lực: 19/03/2021
45 07/2021/QĐ-UBND Phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 05/03/2021
Ngày hiệu lực: 15/03/2021
46 06/2021/QĐ-UBND Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 04/03/2021
Ngày hiệu lực: 15/03/2021
47 05/2021/QĐ-UBND Phân cấp thẩm quyền xử lý tài sản khi kết thúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp quản lý
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 26/02/2021
Ngày hiệu lực: 09/03/2021
48 04/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định về tiêu chuẩn, số lượng, quy trình xét chọn, chế độ chính sách, cơ quan quản lý đối với nhân viên y tế khóm, ấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 08/02/2021
Ngày hiệu lực: 19/02/2021
49 03/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 08/01/2021
Ngày hiệu lực: 18/01/2021
50 02/2021/QĐ-UBND Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 08/01/2021
Ngày hiệu lực: 19/01/2021
51 01/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 06/01/2021
Ngày hiệu lực: 19/01/2021
52 373/2020/NQ-HĐND Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp năm 2021
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 08/12/2020
Ngày hiệu lực: 01/01/2021
53 372/2020/NQ-HĐND Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2021-2025)
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 08/12/2020
Ngày hiệu lực: 01/01/2021
54 379/2020/NQ-HĐND Ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 08/12/2020
Ngày hiệu lực: 18/12/2020
55 398/2020/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khóm thuộc tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Nghị quyết số 260/2019/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 08/12/2020
Ngày hiệu lực: 01/01/2021
56 392/2020/NQ-HĐND Quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, người lao động đi thực tập và thực tập nâng cao tay nghề; người tham gia Chương trình học và thực hành tại doanh nghiệp ở nước ngoài do Uỷ ban nhân dân Tỉnh ký kết giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 08/12/2020
Ngày hiệu lực: 01/01/2021
57 384/2020/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình Kiên cố hóa trường, lớp học giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 08/12/2020
Ngày hiệu lực: 18/12/2020
58 380/2020/NQ-HĐND Về việc danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của địa phương do Quỹ Đầu tư phát triển Tỉnh thực hiện đầu tư trực tiếp và cho vay giai đoạn 2021-2025
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 08/12/2020
Ngày hiệu lực: 01/01/2021
59 399/2020/NQ-HĐND Về việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 176/2018/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp quy định chính sách hỗ trợ lao động trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng làm việc có thời hạn ở Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2018 - 2020
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 08/12/2020
Ngày hiệu lực: 01/01/2021
60 394/2020/NQ-HĐND Về việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 08/12/2020
Ngày hiệu lực: 01/01/2021
61 393/2020/NQ-HĐND Về việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 80/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân Tỉnh ban hành Đề án tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2017 - 2020 và Nghị quyết số 210/2018/NQHĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Tỉnh quy định về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 08/12/2020
Ngày hiệu lực: 01/01/2021
62 382/2020/NQ-HĐND Về việc thông qua danh mục dự án thu hồi đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực một phần
Ngày ban hành: 08/12/2020
Ngày hiệu lực: 18/12/2020
63 381/2020/NQ-HĐND Về việc thông qua danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước để thực hiện dự án năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 08/12/2020
Ngày hiệu lực: 18/12/2020
64 383/2020/NQ-HĐND Về việc kéo dài thời hạn áp dụng các Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành thuộc lĩnh vực tài chính
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 08/12/2020
Ngày hiệu lực: 01/01/2021
65 375/2020/NQ-HĐND Về việc thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do Tỉnh quản lý và phân bổ
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 08/12/2020
Ngày hiệu lực: 18/12/2020
66 28/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 08/12/2020
Ngày hiệu lực: 01/01/2021
67 27/2020/QĐ-UBND Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2021
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 07/12/2020
Ngày hiệu lực: 01/01/2021
68 26/2020/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh về phân cấp thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 03/11/2020
Ngày hiệu lực: 15/11/2020
69 25/2020/QÐ-UBND Về việc ban hành quy định áp dụng cơ chế hỗ trợ triển khai nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 27/10/2020
Ngày hiệu lực: 11/11/2020
70 24/2020/QĐ-UBND Về việc quy định thời hạn lưu giữ Công báo được cấp phát tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 13/10/2020
Ngày hiệu lực: 20/10/2020
71 357/2020/NQ-HĐND Về việc sửa đổi, bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực một phần
Ngày ban hành: 05/10/2020
Ngày hiệu lực: 15/10/2020
72 356/2020/NQ-HĐND Về việc sửa đổi, bổ sung diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước để thực hiện dự án năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 05/10/2020
Ngày hiệu lực: 15/10/2020
73 359/2020/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác; người thuộc hộ gia đình cận nghèo; học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 05/10/2020
Ngày hiệu lực: 01/01/2021
74 358/2020/NQ-HĐND Về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2009 và Nghị quyết số 21/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 05/10/2020
Ngày hiệu lực: 15/10/2020
75 355/2020/NQ-HĐND Quy định mức chi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 05/10/2020
Ngày hiệu lực: 15/10/2020
76 23/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy chế hoạt động, hướng dẫn nội dung chi, mức chi và việc quản lý, sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 18/09/2020
Ngày hiệu lực: 30/09/2020
77 22/2020/QĐ-UBND Quy định cơ quan thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm và cơ quan quản lý điều kiện đảm bảo cơ sở sản xuất kinh doanh không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn Tỉnh
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 11/09/2020
Ngày hiệu lực: 11/09/2020
78 21/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 17/08/2020
Ngày hiệu lực: 27/08/2020
79 20/2020/QÐ-UBND Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 10/08/2020
Ngày hiệu lực: 01/09/2020
80 19/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý Khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 30/07/2020
Ngày hiệu lực: 10/08/2020
81 337/2020/NQ-HĐND Quy định mức chi hỗ trợ thôi việc đối với Phó trưởng Công an và Công an viên thường trực xã, thị trấn thuộc lực lượng vũ trang bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2020 - 2021
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 10/07/2020
Ngày hiệu lực: 01/08/2020
82 336/2020/NQ-HĐND Quy định số lượng, chế độ, chính sách đối với nhân viên y tế khóm thuộc các phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 10/07/2020
Ngày hiệu lực: 01/08/2020
83 335/2020/NQ-HĐND Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 107/2013/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân Tỉnh quy định mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 10/07/2020
Ngày hiệu lực: 01/08/2020
84 334/2020/NQ-HĐND Quy định mức thu học phí đối với cấp học mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm học 2020-2021
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 10/07/2020
Ngày hiệu lực: 01/08/2020
85 333/2020/NQ-HĐND Về việc bổ sung diện tích đất trồng lúa nước chuyển mục đích thực hiện dự án năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 10/07/2020
Ngày hiệu lực: 20/07/2020
86 332/2020/NQ-HĐND Về việc sửa đổi, bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực một phần
Ngày ban hành: 10/07/2020
Ngày hiệu lực: 20/07/2020
87 331/2020/NQ-HĐND Ban hành chính sách tiếp cận, hỗ trợ tín dụng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 10/07/2020
Ngày hiệu lực: 20/07/2020
88 330/2020/NQ-HĐND Về việc thông qua phương án lập kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Tỉnh quản lý và phân bổ (lần 2)
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 10/07/2020
Ngày hiệu lực: 20/07/2020
89 329/2020/NQ-HĐND Ban hành quy định nội dung, mức chi kinh phí đối với hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 10/07/2020
Ngày hiệu lực: 20/07/2020
90 328/2020/NQ-HĐND Về việc phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 10/07/2020
Ngày hiệu lực: 20/07/2020
91 18/2020/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 18/06/2020
Ngày hiệu lực: 29/06/2020
92 17/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 08/06/2020
Ngày hiệu lực: 19/06/2020
93 16/2020/QĐ-UBND Quy định thu hồi đất đối với trường hợp không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng so với tiến độ sử dụng đất đã giao kết trong hợp đồng thuê đất, thuê lại đất với doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 08/06/2020
Ngày hiệu lực: 25/06/2020
94 15 /2020/QĐ-UBND Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 29/05/2020
Ngày hiệu lực: 15/06/2020
95 14/2020/QÐ-UBND Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 06/05/2020
Ngày hiệu lực: 19/05/2020
96 13/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 29/04/2020
Ngày hiệu lực: 20/05/2020
97 317/2020/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quy định về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khóm thuộc tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Nghị quyết số 260/2019/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 21/04/2020
Ngày hiệu lực: 01/05/2020
98 316/2020/NQ-HĐND Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 33/2005/NQ-HĐND ngày 30 tháng 6 năm 2005 về việc phê chuẩn bổ sung Phòng Y tế vào cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 21/04/2020
Ngày hiệu lực: 01/05/2020
99 315/2020/NQ-HĐND Quy định mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 21/04/2020
Ngày hiệu lực: 01/05/2020
100 314/2020/NQ-HĐND Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 298/2019/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chuyển đất trồng lúa nước thực hiện dự án năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 21/04/2020
Ngày hiệu lực: 01/05/2020
101 313/2020/NQ-HĐND Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 297/2019/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2019 và Nghị quyết số 253/2019/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục thu hồi đất năm 2020 trên bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực một phần
Ngày ban hành: 21/04/2020
Ngày hiệu lực: 01/05/2020
102 312/2020/NQ-HĐND Điều chỉnh, bổ sung phụ lục danh mục đầu tư kèm theo Nghị quyết số 85/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp về phát triển kinh tế - xã hội thành phố Sa Đéc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 21/04/2020
Ngày hiệu lực: 01/05/2020
103 311/2020/NQ-HĐND Điều chỉnh phụ lục danh mục đầu tư kèm theo Nghị quyết số 84/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp về phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cao Lãnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 21/04/2020
Ngày hiệu lực: 01/05/2020
104 310/2020/NQ-HĐND Bổ sung vốn điều lệ Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 21/04/2020
Ngày hiệu lực: 01/05/2020
105 308/2020/NQ-HĐND Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 21/04/2020
Ngày hiệu lực: 01/05/2020
106 307/2020/NQ-HĐND Điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án vào Nghị quyết số 275/2019/NQ-HĐND ngày 08/10/2019 của HĐND Tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn và danh mục dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do Tỉnh quản lý và phân bổ
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 21/04/2020
Ngày hiệu lực: 01/05/2020
107 12/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 28/04/2020
Ngày hiệu lực: 15/05/2020
108 06/2020/QĐ-UBND Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 20/03/2020
Ngày hiệu lực: 01/04/2020
109 07/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy định các ngành đào tạo phù hợp các chức danh công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 26/03/2020
Ngày hiệu lực: 10/04/2020
110 08/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 31/03/2020
Ngày hiệu lực: 15/04/2020
111 25/2019/QĐ-UBND Ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 16/10/2019
Ngày hiệu lực: 01/11/2019
112 31/2018/QĐ-UBND Về việc sửa đổi Khoản 2 và Khoản 3, Điều 4 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Tỉnh
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 07/11/2018
Ngày hiệu lực: 26/11/2018
113 26/2018/QĐ-UBND Về việc sửa đổi Khoản 4, Điều 4 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế ban hành kèm theo Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 15/10/2018
Ngày hiệu lực: 01/11/2018
114 25/2018/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 08/10/2018
Ngày hiệu lực: 30/10/2018
115 23/2018/QĐ-UBND Về việc quy định thời gian gửi báo cáo dự toán và xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm của các đơn vị dự toán cấp I thuộc cấp tỉnh, cấp huyện quản lý trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 07/09/2018
Ngày hiệu lực: 20/09/2018
116 20/2018/QĐ-UBND Ban hành và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 18/07/2018
Ngày hiệu lực: 01/08/2018
117 48/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định phân cấp về tuyển dụng viên chức Bệnh viện Đa khoa hạng I, II trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 20/11/2017
Ngày hiệu lực: 05/12/2017
118 47/2017/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 4 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư, quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 01/11/2017
Ngày hiệu lực: 15/11/2017
119 46/2017/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 4 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư, quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 30/10/2017
Ngày hiệu lực: 01/11/2017
120 45/2017/QĐ-UBND Ban hành quy chế phối hợp, cung cấp thông tin trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 26/09/2017
Ngày hiệu lực: 13/10/2017
121 44/2017/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 22/09/2017
Ngày hiệu lực: 02/10/2017
122 42/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định về phân công, phân cấp thực hiện bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 20/09/2017
Ngày hiệu lực: 29/09/2017
123 121/2017/NQ-HĐND Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Dân số và sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 14/07/2017
Ngày hiệu lực: 01/08/2017
124 41/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 12/09/2017
Ngày hiệu lực: 01/10/2017
125 40/2017/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Quy định về một số chính sách khuyến khích xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ban hành theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 06/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 07/09/2017
Ngày hiệu lực: 20/09/2017
126 39/2017/QĐ-UBND Về việc quy định mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 30/08/2017
Ngày hiệu lực: 10/09/2017
127 38/2017/QĐ-UBND Về việc quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động, Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 30/08/2017
Ngày hiệu lực: 10/09/2017
128 36/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ từ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trở xuống thuộc, trực thuộc các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 28/08/2017
Ngày hiệu lực: 15/09/2017
129 30/2017/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2012 ban hành Bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2013 sửa đổi, bổ sung bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2014 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 01/08/2017
Ngày hiệu lực: 21/08/2017
130 33/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 10/08/2017
Ngày hiệu lực: 01/09/2017
131 35/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định đối tượng, điều kiện và tiêu chí ưu tiên để lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 14/08/2017
Ngày hiệu lực: 24/08/2017
132 34/2017/QĐ-UBND Quy định về quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 14/08/2017
Ngày hiệu lực: 01/09/2017
133 32/2017/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung Điều 7 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 08/4/2016 của UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định mức đất và chế độ quản lý việc xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 08/08/2017
Ngày hiệu lực: 08/08/2017
134 31/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, thời gian tiếp cận điện năng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 07/08/2017
Ngày hiệu lực: 25/08/2017
135 29/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 01/08/2017
Ngày hiệu lực: 01/09/2017
136 27/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 25/07/2017
Ngày hiệu lực: 10/08/2017
137 123/2017/NQ-HĐND Ban hành Bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 14/07/2017
Ngày hiệu lực: 01/08/2017
138 130/2017/NQ-HĐND Quy định một số nội dung và mức chi cho công tác theo dõi thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 14/07/2017
Ngày hiệu lực: 01/08/2017
139 129/2017/NQ-HĐND Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 14/07/2017
Ngày hiệu lực: 01/08/2017
140 128/2017/NQ-HĐND Quy định về việc hỗ trợ cho Công an xã, thị trấn làm nhiệm vụ thường trực 24/24 giờ hàng ngày tại trụ sở hoặc nơi làm việc của Công an các xã, thị trấn không thuộc địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 14/07/2017
Ngày hiệu lực: 01/08/2017
141 126/2017/NQ-HĐND Quy định mức trích (tỷ lệ phần trăm) từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 14/07/2017
Ngày hiệu lực: 01/08/2017
142 125/2017/NQ-HĐND Bãi bỏ Nghị quyết số 29/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức đóng góp quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 14/07/2017
Ngày hiệu lực: 01/08/2017
143 124/2017/NQ-HĐND Về việc thông qua Chương trình phát triển đô thị tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 14/07/2017
Ngày hiệu lực: 01/08/2017
144 122/2017/NQ-HĐND Bãi bỏ Nghị quyết số 75/2012/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân Tỉnh quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 14/07/2017
Ngày hiệu lực: 01/08/2017
145 120/2017/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 1 Nghị quyết số 23/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của Hội đồng nhân dân Tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa các lĩnh vực: giáo dục - đào tạo, dạy nghề, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 14/07/2017
Ngày hiệu lực: 01/08/2017
146 119/2017/NQ-HĐND Về quy định mức hỗ trợ mô hình “Nhóm trẻ cộng đồng, lớp mẫu giáo cộng đồng” đến năm 2020
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 14/07/2017
Ngày hiệu lực: 01/08/2017
147 118/2017/NQ-HĐND Về việc hỗ trợ lãi suất cho vay đầu tư phát triển loại hình du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 14/07/2017
Ngày hiệu lực: 01/08/2017
148 117/2017/NQ-HĐND Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 72/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua chuyển mục đích đất trồng lúa nước để thực hiện dự án năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 14/07/2017
Ngày hiệu lực: 01/08/2017
149 116/2017/NQ-HĐND Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 71/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục dự án thu hồi đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực một phần
Ngày ban hành: 14/07/2017
Ngày hiệu lực: 01/08/2017
150 115/2017/NQ-HĐND Về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 14/07/2017
Ngày hiệu lực: 01/08/2017
151 114/2017/NQ-HĐND Quy định mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 14/07/2017
Ngày hiệu lực: 01/08/2017
152 113/2017/NQ-HĐND Về phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 14/07/2017
Ngày hiệu lực: 01/08/2017
153 112/2017/NQ-HĐND Về mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 14/07/2017
Ngày hiệu lực: 01/08/2017
154 111/2017/NQ-HĐND Quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 14/07/2017
Ngày hiệu lực: 01/08/2017
155 110/2017/NQ-HĐND Về việc thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước năm 2017 do Tỉnh quản lý và phân bổ
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 14/07/2017
Ngày hiệu lực: 01/08/2017
156 26/2017/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 06/07/2017
Ngày hiệu lực: 17/07/2017
157 25/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Vườn Quốc gia Tràm Chim tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 28/06/2017
Ngày hiệu lực: 15/07/2017
158 24/2017/QĐ-UBND Về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 28/06/2017
Ngày hiệu lực: 10/07/2017
159 23/2017/QĐ-UBND Về việc quy định bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 23/06/2017
Ngày hiệu lực: 10/07/2017
160 22/2017/QĐ-UBND Về việc quy định chế độ hỗ trợ chữa trị, cai nghiện ma túy tại Cơ sở điều trị nghiện tỉnh và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 05/06/2017
Ngày hiệu lực: 15/06/2017
161 21/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 02/06/2017
Ngày hiệu lực: 15/06/2017
162 20/2017/QĐ-UBND Về việc quy định giá dịch vụ qua cầu Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (Dự án B.O.T)
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 23/05/2017
Ngày hiệu lực: 06/06/2017
163 17/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 05/05/2017
Ngày hiệu lực: 20/05/2017
164 18/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 05/05/2017
Ngày hiệu lực: 20/05/2017
165 16/2017/QĐ-UBND Về việc quy định giá tính lệ phí trước bạ nhà trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 04/05/2017
Ngày hiệu lực: 23/05/2017
166 15/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ từ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trở xuống thuộc, trực thuộc các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 03/05/2017
Ngày hiệu lực: 20/05/2017
167 19/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 08/05/2017
Ngày hiệu lực: 25/05/2017
168 14/2017/QĐ-UBND Phân cấp nhiệm vụ thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 11/04/2017
Ngày hiệu lực: 01/05/2017
169 13/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 11/04/2017
Ngày hiệu lực: 25/04/2017
170 07/2017/QD-UBND ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 13/03/2017
Ngày hiệu lực: 30/03/2017
171 12/2017/QĐ-UBND Sửa đổi Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định giá dịch vụ qua cầu Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (Dự án B.O.T)
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 27/03/2017
Ngày hiệu lực: 09/04/2017
172 11/2017/QĐ-UBND Sửa đổi Quyết định số 66/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định giá dịch vụ qua cầu Sông Cái Nhỏ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (Dự án B.O.T)
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 27/03/2017
Ngày hiệu lực: 09/04/2017
173 10/2017/QĐ-UBND Sửa đổi Quyết định số 67/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định giá dịch vụ qua cầu Chợ Phú Điền, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp (Dự án B.O.T)
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 27/03/2017
Ngày hiệu lực: 09/04/2017
174 09/2017/QĐ-UBND Sửa đổi Quyết định số 68/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định giá dịch vụ qua cầu Thanh Mỹ - Mỹ Lợi B, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp (Dự án B.O.T)
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 27/03/2017
Ngày hiệu lực: 09/04/2017
175 08/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 17/03/2017
Ngày hiệu lực: 15/03/2017
176 80/2016/NQ-HDND Ban hành Đề án tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2017 – 2020
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 08/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
177 79/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 30/12/2016
Ngày hiệu lực: 10/01/2017
178 02/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 04/01/2017
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
179 01/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng nhà ở công vụ giáo viên, bác sĩ và nhân viên y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 03/01/2017
Ngày hiệu lực: 02/01/2017
180 06/2017/QĐ-UBND Quy định phân cấp cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng bán LPG chai trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 22/02/2017
Ngày hiệu lực: 10/03/2017
181 05/2017/QĐ-UBND Về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định số 77/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 17/02/2017
Ngày hiệu lực: 26/02/2017
182 04/2017/QĐ-UBND Về việc sửa đổi Điều 5 Quyết định số 76/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 17/02/2017
Ngày hiệu lực: 26/02/2017
183 03/2017/QĐ-UBND Ban hành chuẩn hộ gia đình thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2017 - 2020
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 14/02/2017
Ngày hiệu lực: 01/03/2017
184 78/2016/QĐ-UBND Ban hành Đề án tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2017 – 2020
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 21/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
185 74/2016/NQ-HĐND Về việc thông qua kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2017 từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý và phân bổ
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 08/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
186 77/2016/QĐ-UBND Về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 21/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
187 76/2016/QĐ-UBND Về việc quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 21/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
188 76/2016/NQ-HĐND Về việc phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển giai đoạn 2017 – 2020 thuộc ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 08/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
189 60/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định về công nhận và quản lý nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bản tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 13/12/2016
Ngày hiệu lực: 23/12/2016
190 80/2016/QĐ-UBND Phân công, phân cấp quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 30/12/2016
Ngày hiệu lực: 20/01/2017
191 75/2016/QĐ-UBND Về việc quy định giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 21/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
192 74/2016/QĐ-UBND Về việc quy định giá dịch vụ sử dụng Phà Tân Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 21/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
193 73/2016/QĐ-UBND Về việc quy định giá dịch vụ sử dụng Phà Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 21/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
194 72/2016/QĐ-UBND Về việc quy định giá dịch vụ sử dụng đò trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 21/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
195 71/2016/QĐ-UBND Về việc quy định giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính, trích đo địa chính ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 21/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
196 62/2016/QĐ-UBND Về việc quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 21/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
197 70/2016/QĐ-UBND Về việc quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 21/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
198 69/2016/QĐ-UBND Về việc quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 21/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
199 68/2016/QĐ-UBND Về việc quy định giá dịch vụ qua cầu Thanh Mỹ - Mỹ Lợi B, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp (Dự án B.O.T)
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 21/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
200 67/2016/QĐ-UBND Về việc quy định giá dịch vụ qua cầu chợ Phú Điền,huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp (Dự án B.O.T)
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 21/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
201 66/2016/QĐ-UBND Về việc quy định giá dịch vụ qua cầu Sông Cái Nhỏ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (Dự án B.O.T)
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 21/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
202 65/2016/QĐ-UBND Về việc quy định giá dịch vụ qua cầu Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (Dự án B.O.T)
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 21/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
203 64/2016/QĐ-UBND Về việc quy định mức khoán lượng nước sạch tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 21/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
204 63/2016/QĐ-UBND Về việc quy định giá dịch vụ sử dụng Phà Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 21/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
205 61/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy chế xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực một phần
Ngày ban hành: 20/12/2016
Ngày hiệu lực: 15/01/2017
206 107/2016/NQ-HĐND Quy định mức thu, miễn thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 20/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
207 77/2016/NQ-HĐND Quy định chế độ, chính sách và các điều kiện đảm bảo hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 08/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
208 71/2016/NQ-HĐND Về việc thông qua danh mục dự án thu hồi đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực một phần
Ngày ban hành: 08/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
209 108/2016/NQ-HĐND Về việc thông qua phương án phân bố kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước năm 2017 do tỉnh quản lý và phân bổ (đợt 2)
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 20/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
210 105/2016/NQ-HĐND Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 20/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
211 104/2016/NQ-HĐND Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 20/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
212 103/2016/NQ-HĐND Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 20/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
213 106/2016/NQ-HĐND Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 20/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
214 102/2016/NQ-HĐND Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 20/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
215 101/2016/NQ-HĐND Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 20/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
216 100/2016/NQ-HĐND Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 20/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
217 99/2016/NQ-HĐND Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 20/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
218 98/2016/NQ-HĐND Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định đề án thăm dò, khai thác nước mặt, nước dưới đất; đánh giá tác động môi trường, cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 20/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
219 97/2016/NQ-HĐND Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 20/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
220 96/2016/NQ-HĐND Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 20/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
221 94/2016/NQ-HĐND Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ và tiện ích công cộng khác trong khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 20/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
222 93/2016/NQ-HĐND Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 20/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
223 92/2016/NQ-HĐND Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 20/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
224 91/2016/NQ-HĐND Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 20/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
225 90/2016/NQ-HĐND Bãi bỏ các Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng các loại phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 20/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
226 84/2016/NQ-HĐND Về phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cao Lãnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Hết hiệu lực một phần
Ngày ban hành: 08/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
227 85/2016/NQ-HĐND Về phát triển kinh tế - xã hội thành phố Sa Đéc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Hết hiệu lực một phần
Ngày ban hành: 08/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
228 88/2016/NQ-HĐND Về xác định vị trí cắm biển báo “Vành đai biên giới” và “Vùng cấm” trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 08/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
229 89/2016/NQ-HĐND Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách huyện, thị, thành phố và xã phường, thị trấn từ năm 2017
Hết hiệu lực một phần
Ngày ban hành: 08/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
230 83/2016/NQ-HĐND Về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 08/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
231 82/2016/NQ-HĐND Về chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2017 – 2020
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 08/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
232 81/2016/NQ-HĐND Về việc mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo; học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2017-2020
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 08/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
233 79/2016/NQ-HĐND Quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư, phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 08/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
234 78/2016/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở điều trị cai nghiện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 08/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
235 72/2016/NQ-HĐND Về việc thông qua danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước để thực hiện dự án năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực một phần
Ngày ban hành: 08/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
236 70/2016/NQ-HĐND Về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước chocác sở, ban, ngành, đảng, đoàn thể cấp tỉnh và huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn từ năm 2017
Hết hiệu lực một phần
Ngày ban hành: 08/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
237 69/2016/NQ-HĐND Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 08/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
238 59/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định hạn mức giao đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng và hạn mức công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp do tự khai hoang của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 04/11/2016
Ngày hiệu lực: 14/11/2016
239 58/2016/QĐ-UBND Quy định hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 25/10/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
240 57/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 20/10/2016
Ngày hiệu lực: 05/11/2016
241 56/2016/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 77/2005/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về phê duyệt Điều lệ Hội Y tế công cộng tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 18/10/2016
Ngày hiệu lực: 30/10/2016
242 54/2016/QĐ-UBND Ban hành quy định về bảo vệ môi trường đối với hoạt động sản xuất, chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 10/10/2016
Ngày hiệu lực: 20/10/2016
243 52/2016/QĐ-UBND Ban hành quy định một số nội dung và mức chi cho hoạt động tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 30/09/2016
Ngày hiệu lực: 10/10/2016
244 53/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 03/10/2016
Ngày hiệu lực: 13/10/2016
245 49/2016/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 20/09/2016
Ngày hiệu lực: 30/09/2016
246 50/2016/QĐ-UBND Về việc ban hành quy định một số nhiệm vụ, chế độ, chính sách đối với nhân viên y tế khóm, ấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 21/09/2016
Ngày hiệu lực: 01/10/2016
247 48/2016/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về một số chính sách khuyến khích xã hội hóa các lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo, Dạy nghề, Y tế, Văn hóa, Thể dục thể thao, Môi trường, Giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 06/01/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 19/09/2016
Ngày hiệu lực: 29/09/2016
248 47/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 14/09/2016
Ngày hiệu lực: 26/09/2016
249 46/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định phân công, phân cấp và uỷ quyền quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 12/09/2016
Ngày hiệu lực: 22/09/2016
250 45/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy chế về chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 01/09/2016
Ngày hiệu lực: 16/09/2016
251 39/2016/QĐ-UBND Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí đối với cấp học mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm học 2016-2017
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 22/08/2016
Ngày hiệu lực: 05/09/2016
252 38/2016/QĐ-UBND Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí đối với các cơ sở đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp từ năm học 2016-2017đến năm học 2020-2021
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 22/08/2016
Ngày hiệu lực: 05/09/2016
253 44/2016/QĐ-UBND Về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 31/08/2016
Ngày hiệu lực: 01/10/2016
254 43/2016/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe mô tô, phương tiện thủy trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 26/08/2016
Ngày hiệu lực: 09/09/2016
255 42/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực một phần
Ngày ban hành: 26/08/2016
Ngày hiệu lực: 20/09/2016
256 41/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 26/08/2016
Ngày hiệu lực: 20/09/2016
257 40/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 26/08/2016
Ngày hiệu lực: 15/09/2016
258 68/2016/NQ-HĐND Về việc bổ sung Nghị quyết số 19/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục dự án thu hồi đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 03/08/2016
Ngày hiệu lực: 15/08/2016
259 67/2016/NQ-HĐND Ban hành quy định mức thu học phí đối với các cơ sở đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 03/08/2016
Ngày hiệu lực: 15/08/2016
260 66/2016/NQ-HĐND Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND ngày 02/7/2010 về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 07/2009/1VQ-HĐND ngày 08/7/2009 của HĐND Tỉnh; sửa đổi, bố sung Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND ngày 08/7/2009 về đẩy mạnh, thực hiện các giải pháp, chính sách Dân Số-Kế hoạch hoá gia đình và Nghị quyết số 82/2012/NQ-HĐND ngày 10/7/2012 của HĐND Tỉnh thông qua Đề án xây dựng hệ thống nhân viên y tế khóm, ấp giai đoạn 2012-2016 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 03/08/2016
Ngày hiệu lực: 15/08/2016
261 65/2016/NQ-HĐND Về việc sửa đổi và bãi bỏ một số điều của Nghị quyết số 23/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân Tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 03/08/2016
Ngày hiệu lực: 15/08/2016
262 64/2016/NQ-HĐND Ban hành quy định mức thu học phí đối với cấp học mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp từ năm học 2016-2017
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 03/08/2016
Ngày hiệu lực: 15/08/2016
263 63/2016/NQ-HĐND Ban hành Quy định về một số nội đung và mức chi cho hoạt động Tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 03/08/2016
Ngày hiệu lực: 15/08/2016
264 62/2016/NQ-HĐND Về việc sửa đổi, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2016 từ nguồn ngân sách nhà nưóc do tỉnh quản lý và phân bổ
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 03/08/2016
Ngày hiệu lực: 15/08/2016
265 61/2016/NQ-HĐND Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 30/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 03/08/2016
Ngày hiệu lực: 15/08/2016
266 60/2016/NQ-HĐND Ban hành quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 03/08/2016
Ngày hiệu lực: 15/08/2016
267 59/2016/NQ-HĐND Về nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016-2020
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 03/08/2016
Ngày hiệu lực: 15/08/2016
268 58/2016/NQ-HĐND Về việc bổ sung Nghị quyết số 20/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chuyển mục đích đất trồng lúa nước để thực hiện dự án năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 03/08/2016
Ngày hiệu lực: 15/08/2016
269 57/2016/NQ-HĐND Ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 03/08/2016
Ngày hiệu lực: 15/08/2016
270 56/2016/NQ-HĐND Thực hiện chất vấn giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 03/08/2016
Ngày hiệu lực: 15/08/2016
271 55/2016/NQ-HĐND Ban hành Chương trình việc làm tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016-2020
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 03/08/2016
Ngày hiệu lực: 15/08/2016
272 37/2016/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 25/07/2016
Ngày hiệu lực: 04/08/2016
273 07/2009/NQ-HĐND Về đẩy mạnh thực hiện các giải pháp, chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 08/07/2009
Ngày hiệu lực: 18/07/2009
274 26/2009/QĐ-UBND Ban hành quy định về hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 07/12/2009
Ngày hiệu lực: 17/12/2009
275 13/2010/NQ-HĐND.K7 về việc thông qua phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển giữa ngân sách cấp Tỉnh, ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2011 - 2015
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 19/11/2010
Ngày hiệu lực:
276 29/2010/QĐ-UBND Về việc Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 14/09/2010
Ngày hiệu lực: 24/09/2010
277 28/2010/QĐ-UBND Ban hành Quy định công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 09/09/2010
Ngày hiệu lực: 19/09/2010
278 25/2010/QĐ-UBND Ban hành Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước tại tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 18/08/2010
Ngày hiệu lực: 01/07/2010
279 23/2010/QĐ-UBND Ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền, trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 02/08/2010
Ngày hiệu lực: 12/08/2010
280 22/2010/QĐ-UBND Về việc Quy định về mức thu, miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015, áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 28/07/2010
Ngày hiệu lực: 01/08/2010
281 21/2010/QĐ-UBND Về việc ban hành chế độ, chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 27/07/2010
Ngày hiệu lực: 06/08/2010
282 19/2010/QĐ-UBND Về việc thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 22/07/2010
Ngày hiệu lực: 01/08/2010
283 14/2010/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hơp quản lý cum công nghiệp trên địa ban tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 09/06/2010
Ngày hiệu lực: 19/06/2010
284 08/2010/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành quy định hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 05/05/2010
Ngày hiệu lực: 15/05/2010
285 63/2011/NQ-HĐND Thông qua Quy chế thực hiện phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm để xây dựng kết cấu hạ tầng của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 10/12/2011
Ngày hiệu lực: 20/12/2011
286 62/2011/NQ-HĐND Về Chương trình hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Đồng Tháp giai đoạn năm 2011-2015
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 10/12/2011
Ngày hiệu lực: 20/12/2011
287 34/2011/QĐ-UBND Quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 26/12/2011
Ngày hiệu lực: 05/01/2012
288 57/2011/NQ-HĐND Về việc quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 10/12/2011
Ngày hiệu lực: 20/12/2011
289 31/2011/QĐ-UBND Về việc tính lệ phí trước bạ nhà trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 06/12/2011
Ngày hiệu lực: 16/12/2011
290 27/2011/QĐ-UBND Ban hành Quy định cấp Giấy phép xây dựng tạm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 31/10/2011
Ngày hiệu lực: 10/11/2011
291 19/2011/QĐ-UBND Quy định cơ cấu tổ chức và phụ cấp đối với Bảo vệ dân phố phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 12/08/2011
Ngày hiệu lực: 22/08/2011
292 16/2011/QĐ-UBND Ban hành giá tiêu thụ nước sạch phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 07/07/2011
Ngày hiệu lực: 17/07/2011
293 15/2011/QĐ-UBND Công bố Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 30/06/2011
Ngày hiệu lực: 10/07/2011
294 02/2011/QĐ-UBND Ban hành Quy chế Giải thưởng Văn học nghệ thuật Nguyễn Quang Diêu
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 01/03/2011
Ngày hiệu lực: 11/03/2011
295 82/2012/NQ-HĐND Về việc thông qua Đề án xây dựng hệ thống nhân viên y tế khóm, ấp giai đoạn 2012-2016 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 10/07/2012
Ngày hiệu lực: 17/07/2012
296 80/2012/NQ-HĐND Quy định về mức thu, chế độ miễn, giảm, quản lý và sử dụng học phí đối với các cơ sở đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp từ năm học 2011 - 2012 đến năm học 2014 – 2015
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 10/07/2012
Ngày hiệu lực: 17/07/2012
297 78/2012/NQ-HĐND Về việc thông qua kế hoạch đầu tư phát triển bằng nguồn vốn vượt thu Xổ số kiến thiết Tỉnh năm 2012
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 10/07/2012
Ngày hiệu lực: 17/07/2012
298 75/2012/NQ-HĐND Quy đinh chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 10/07/2012
Ngày hiệu lực: 17/07/2012
299 116/2013/NQ-HĐND Về việc ban hành Quy định hỗ trợ học phí đào tạo cho viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo, ngành Y tế
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 05/07/2013
Ngày hiệu lực: 15/07/2013
300 115/2013/NQ-HĐND Quy định một số chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 05/07/2013
Ngày hiệu lực: 15/07/2013
301 74/2012/NQ-HĐND Về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 10/07/2012
Ngày hiệu lực: 17/07/2012
302 36/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 14/07/2016
Ngày hiệu lực: 24/07/2016
303 35/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 14/07/2016
Ngày hiệu lực: 24/07/2016
304 34/2016/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định về chính sách ưu đãi đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp.
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 05/07/2016
Ngày hiệu lực: 05/07/2016
305 33/2016/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Khu nhà ở công vụ Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 30/06/2016
Ngày hiệu lực: 30/06/2016
306 32/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực một phần
Ngày ban hành: 20/06/2016
Ngày hiệu lực: 30/06/2016
307 31/2016/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất 05 năm (2015-2019) tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 10/06/2016
Ngày hiệu lực: 20/06/2016
308 09/2016/QĐ-UBND Về việc quy định hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 01/02/2016
Ngày hiệu lực: 11/02/2016
309 35/2016/NQ-HĐND Về việc thông qua kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2016-2020 do tỉnh quản lý và phân bổ
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 22/03/2016
Ngày hiệu lực: 01/04/2016
310 37/2016/NQ-HĐND Về việc đặt tên đường Nguyễn Văn Phối
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 22/03/2016
Ngày hiệu lực: 01/04/2016
311 27/2016/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 19/05/2016
Ngày hiệu lực: 29/05/2016
312 26/2016/QĐ-UBND Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe ôtô, xe môtô, phương tiện thủy trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 12/05/2016
Ngày hiệu lực: 22/05/2016
313 25/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 28/04/2016
Ngày hiệu lực: 08/05/2016
314 24/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Vườn Quốc gia Tràm Chim tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 14/04/2016
Ngày hiệu lực: 24/04/2016
315 23/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực một phần
Ngày ban hành: 08/04/2016
Ngày hiệu lực: 18/04/2016
316 22/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định mức đất và chế độ quản lý việc xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực một phần
Ngày ban hành: 08/04/2016
Ngày hiệu lực: 18/04/2016
317 21/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 05/04/2016
Ngày hiệu lực: 15/04/2016
318 20/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 05/04/2016
Ngày hiệu lực: 15/04/2016
319 19/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định mức trợ cấp, đền bù cho người bị thương, thiệt hại về tính mạng, bị thiệt hại về tài sản khi tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 04/04/2016
Ngày hiệu lực: 14/04/2016
320 18/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 30/03/2016
Ngày hiệu lực: 10/04/2016
321 17/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 30/03/2016
Ngày hiệu lực: 10/04/2016
322 16/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 08/03/2016
Ngày hiệu lực: 18/03/2016
323 15/2016/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định kèm theo Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 07/03/2016
Ngày hiệu lực: 17/03/2016
324 14/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 02/03/2016
Ngày hiệu lực: 12/03/2016
325 04/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 08/01/2016
Ngày hiệu lực: 18/01/2016
326 29/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát triển Du lịch tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 23/05/2016
Ngày hiệu lực: 02/06/2016
327 28/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 23/05/2016
Ngày hiệu lực: 02/06/2016
328 35/2012/QĐ-UBND Ban hành Quy định thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 18/10/2012
Ngày hiệu lực: 28/10/2012
329 61/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 31/12/2013
Ngày hiệu lực: 10/01/2014
330 139/2013/NQ-HĐND Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 05/12/2013
Ngày hiệu lực: 15/12/2013
331 60/2013/QĐ-UBND Về việc Quy định chế độ hỗ trợ một lần đối với cán bộ được điều động, luân chuyển trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 30/12/2013
Ngày hiệu lực: 09/01/2014
332 17/2009/QĐ-UBND Ban hành Quy định về thu lệ phí đăng ký cư trú; lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 26/08/2009
Ngày hiệu lực: 05/09/2009
333 46/2013/QĐ-UBND Ban hành quy định về thu phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 27/12/2013
Ngày hiệu lực: 06/01/2014
334 44/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 25/12/2013
Ngày hiệu lực: 04/01/2014
335 32/2012/QĐ-UBND Ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu "doanh nghiệp tiêu biểu", "doanh nhân tiêu biểu" tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 22/08/2012
Ngày hiệu lực: 01/08/2012
336 34/2010/QĐ-UBND Ban hành Quy định phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển giữa ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2011 – 2015
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 09/12/2010
Ngày hiệu lực: 19/12/2010
337 136/2013/NQ-HĐND Về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND ngày 19 tháng li năm 2010 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triền giữa ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện và ngân sách cáp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp từ năm 2011
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 05/12/2013
Ngày hiệu lực: 15/12/2013
338 30/2016/QĐ-UBND Ban hành Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 07/06/2016
Ngày hiệu lực: 17/06/2016
339 08/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 29/01/2016
Ngày hiệu lực: 08/02/2016
340 13/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực một phần
Ngày ban hành: 26/02/2016
Ngày hiệu lực: 07/03/2016
341 12/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư vào hoạt động Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 26/02/2016
Ngày hiệu lực: 07/03/2016
342 11/2016/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định kèm theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 22/02/2016
Ngày hiệu lực: 03/03/2016
343 07/2016/QĐ-UBND Về việc quy định mức trần chi phí chứng thực áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 28/01/2016
Ngày hiệu lực: 07/02/2016
344 06/2016/QĐ-UBND Về việc quy định mức chi thực hiện chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 27/01/2016
Ngày hiệu lực: 06/02/2016
345 05/2016/QĐ-UBND Về việc Quy định danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của địa phương do Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Tháp thực hiện đầu tư trực tiếp và cho vay giai đoạn 2016 - 2020
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 12/01/2016
Ngày hiệu lực: 22/01/2016
346 03/2016/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung Quyết định 57/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 07/01/2016
Ngày hiệu lực: 17/01/2016
347 02/2016/QĐ-UBND về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 06/01/2016
Ngày hiệu lực: 16/01/2016
348 01/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa các lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo, Dạy nghề, Y tế, Văn hóa, Thể dục thể thao, Môi trường, Giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực một phần
Ngày ban hành: 06/01/2016
Ngày hiệu lực: 16/01/2016
349 17/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối họp kiếm tra, đổi chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quôc gia về tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 11/06/2013
Ngày hiệu lực: 21/06/2013
350 37/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy định phối hợp giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, bảo hiểm y tế, đăng kí thường trú cho tre em dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú của người chết trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 19/11/2013
Ngày hiệu lực: 29/11/2013
351 57/2015/QĐ-UBND Về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 18/12/2015
Ngày hiệu lực: 01/01/2016
352 36/2013/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 15/11/2013
Ngày hiệu lực: 25/11/2013
353 34/2013/QĐ-UBND Ban hành quy định về hoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển cát sông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 01/11/2013
Ngày hiệu lực: 11/11/2013
354 29/2012/QĐ-UBND Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 16/08/2012
Ngày hiệu lực: 26/08/2012
355 31/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy định mức thu phí qua phà Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 27/09/2013
Ngày hiệu lực: 07/10/2013
356 24/2012/QĐ-UBND Về việc quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao và một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao được tập trung, tập huấn và thi đấu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 23/07/2012
Ngày hiệu lực: 02/08/2012
357 29/2013/QĐ-UBND Về việc quy định mức chi giải thưởng đối với hội thi, hội diễn thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 19/08/2013
Ngày hiệu lực: 29/08/2013
358 114/2013/NQ-HĐND Quy định khung mức chi giải thường đối với hội thi, hội diễn thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 05/07/2013
Ngày hiệu lực: 15/07/2013
359 28/2013/QĐ-UBND Về việc quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 13/08/2013
Ngày hiệu lực: 23/08/2013
360 106/2013/NQ-HĐND Quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 05/07/2013
Ngày hiệu lực: 15/07/2013
361 27/2013/QĐ-UBND Về việc quy định mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 13/08/2013
Ngày hiệu lực: 23/08/2013
362 107/2013/NQ-HĐND Quy định mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 05/07/2013
Ngày hiệu lực: 15/07/2013
363 26/2013/QĐ-UBND Về việc quy định mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 13/08/2013
Ngày hiệu lực: 23/08/2013
364 108/2013/NQ-HĐND Quy định mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 05/07/2013
Ngày hiệu lực: 15/07/2013
365 24/2013/QĐ-UBND Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý, và sử dụng lê phí đăng kí giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 13/08/2013
Ngày hiệu lực: 23/08/2013
366 110/2013/NQ-HĐND Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và bãi bỏ, miễn thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 05/07/2013
Ngày hiệu lực: 15/07/2013
367 23/2013/QĐ-UBND Về việc quy định chế độ hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuản bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bổi dưỡng của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 13/08/2013
Ngày hiệu lực: 23/08/2013
368 112/2013/NQ-HĐND Quy định chế độ hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 05/07/2013
Ngày hiệu lực: 15/07/2013
369 22/2013/QĐ-UBND Về việc Quy định mức chi bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật đoàn văn công Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 13/08/2013
Ngày hiệu lực: 23/08/2013
370 113/2013/NQ-HĐND Quy định mức chi bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật Đoàn Văn công Đồng Tháp;
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 05/07/2013
Ngày hiệu lực: 15/07/2013
371 20/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 25/07/2013
Ngày hiệu lực: 04/08/2013
372 19/2013/QĐ-UBND Về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 12/07/2013
Ngày hiệu lực: 31/08/2013
373 23/2012/QĐ-UBND Về việc quy định mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 23/07/2012
Ngày hiệu lực: 02/08/2012
374 21/2012/QĐ-UBND Ban hành Quy định mức thu phí đấu thầu, đấu giá trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 23/07/2013
Ngày hiệu lực: 02/08/2012
375 20/2012/QĐ-UBND Về việc quy định mức thu, chế độ miễn, giảm, quản lý và sử dụng học phí đối với các cơ sở đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp từ năm học 2011 - 2012 đến năm học 2014 – 2015
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 23/07/2012
Ngày hiệu lực: 02/08/2012
376 26/2015/NQ-HĐND Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2016
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 10/12/2015
Ngày hiệu lực: 20/12/2015
377 23/2015/NQ-HĐND Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực một phần
Ngày ban hành: 10/12/2015
Ngày hiệu lực: 20/12/2015
378 22/2015/NQ-HĐND Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 97/2012/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 10/12/2015
Ngày hiệu lực: 20/12/2015
379 21/2015/NQ-HĐND Về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND ngày 08/7/2009 của HĐND Tỉnh về Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát, đất sét) và than bùn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2010-2020
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 10/12/2015
Ngày hiệu lực: 20/12/2015
380 20/2015/NQ-HĐND Về việc thông qua danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước để thực hiện dự án năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 10/12/2015
Ngày hiệu lực: 20/12/2015
381 19/2015/NQ-HĐND Về việc thông qua danh mục dự án thu hồi đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 10/12/2015
Ngày hiệu lực: 20/12/2015
382 18/2015/NQ-HĐND Về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của địa phương do Quỹ Đầu tư phát triển Đồng Tháp thực hiện đầu tư trực tiếp và cho vay giai đoạn 2016 - 2020
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 10/12/2015
Ngày hiệu lực: 20/12/2015
383 17/2015/NQ-HĐND Về việc thông qua kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2016 từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Tỉnh quản lý và phân bổ
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 10/12/2015
Ngày hiệu lực: 20/12/2015
384 16/2015/NQ-HĐND Về việc thông qua các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 10/12/2015
Ngày hiệu lực: 20/12/2015
385 15/2015/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn tổng quyết toán Ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2014
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 10/12/2015
Ngày hiệu lực: 20/12/2015
386 14/2015/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2016 của tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 10/12/2015
Ngày hiệu lực: 20/12/2015
387 14/2013/QĐ-UBND Ban hành quy chế đấu thầu quản lý, khai thác và kinh doanh chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 14/05/2013
Ngày hiệu lực: 24/05/2013
388 19/2012/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 27/06/2012
Ngày hiệu lực: 07/07/2012
389 10/2013/QĐ-UBND Về việc quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 10/04/2013
Ngày hiệu lực: 01/05/2013
390 06/2012/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền tổ chức quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp kèm theo Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2009
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 22/02/2012
Ngày hiệu lực: 03/03/2012
391 05/2013/QĐ-UBND Ban hành quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 31/01/2013
Ngày hiệu lực: 10/02/2013
392 04/2013/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 14/12/2010 ban hành quy định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách cho các sở, ban, ngành, đảng, đoàn thể cấp tỉnh và huyện,thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn từ năm 2011
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 21/01/2013
Ngày hiệu lực: 31/01/2013
393 03/2013/QĐ-UBND Về việc quy định mức tiền được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 21/01/2013
Ngày hiệu lực: 31/01/2013
394 92/2012/NQ.HĐND Quy định mức tiền được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 08/12/2012
Ngày hiệu lực: 18/12/2012
395 02/2013/QĐ-UBND Về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị,phản ánh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 21/01/2013
Ngày hiệu lực: 31/01/2013
396 91/2012/NQ-HĐND Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 08/12/2012
Ngày hiệu lực: 18/12/2012
397 04/2012/QĐ-UBND Ban hành Quy định trinh tự, thủ tục đầu tư xây dựng (sửa chữa) các công trình xây dựng cơ bản dưới 200 triệu đồng và trang thiết bị, phưong tiện dưói 100 triệu đồng bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 10/01/2012
Ngày hiệu lực: 20/01/2012
398 56/2015/QĐ-UBND Về việc quy định giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 25/11/2015
Ngày hiệu lực: 01/01/2016
399 38/2013/QĐ-UBND Về việc quy định giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày ban hành: 20/11/2013
Ngày hiệu lực:
400 36/2015/QĐ-UBND Về việc quy định một số mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 28/07/2015
Ngày hiệu lực: 07/08/2015